RUSZA PROJEKT „ODPOWIEDNI KIERUNEK”

Stowarzyszenie HUMANEO rozpoczyna realizację projektu „Odpowiedni kierunek”. Projekt RPWM. 11.1.1 Włączenie społeczne współfinansowany jest ze środków Europejskich Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu odbywać się będzie od 1.06.2020 r. do 28.28.2021 r.

 

Projekt adresowany jest dla osób po 18 r.ż. zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

100% uczestników to  osoby zamieszkujące gminy, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie powiatu: braniewski, elbląski, bartoszycki w województwie warmińsko-mazurskim (poza Olsztyn oraz poza MOF Ełk) (zał. 1).

 Rekrutacja do projektu jest otwarta od czerwca 2020 r. do sierpnia 2020 r.

Zakres pomocy, czyli bezpłatne wsparcie w ramach projektu, to:

 1. Opracowanie ścieżki reintegracji/ipd z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb
 2. Szkolenia z zakresu kompetencji społecznych
 3. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)
 4. Szkolenia zawodowe
 5. Szkolenia komputerowe – moduł uzupełniający
 6. Aktywne pośrednictwo pracy
 7. Staż zawodowy

Wśród korzyści dla Uczestników projektu należy wymienić:

 • 100 % bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
 • 100 % bezpłatne szkolenia komputerowe- moduł uzupełniający z egzaminem, prowadzącym do nabycia kompetencji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem/ certyfikatem
 • materiały dydaktyczne,
 • pomoc podczas udziału w szkoleniach udzielana przez profesjonalnych trenerów
 • catering,
 • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie
 • dostosowanie obiektów realizacji zadań projektu do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro Projektu:
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

tel. 605 202 933

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Odwiedź stronę projektu „Odpowiedni kierunek”.