Ruszamy z realizacją projektu grantowego pod nazwą „Nauczyciel XXI wieku”

Stowarzyszenie Humaneo realizuje projekt grantowy pn. „Nauczyciel XXI wieku” realizowany w ramach projektu POWR.02.10.00-00-00-0008/20 pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego przez kadrę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Humaneo (4 osoby) 192 nauczycielom (169 kobietom, 23 mężczyznom) przedszkola i/lub szkoły podstawowej i/lub ponadpodstawowej w zakresie różnych obszarów kształcenia z terenu całej Polski dzięki przeszkoleniu ich w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej, wsparcia doradczo-konsultacyjnego w tym zakresie oraz opracowania pakietu materiałów edukacyjnych w terminie 01.04.2023 – 30.06.2023 r.

Grupę docelową stanowić będzie 192 nauczycieli (169 kobiet, 23 mężczyzn) przedszkola i/lub szkoły podstawowej i/lub ponadpodstawowej w zakresie różnych obszarów kształcenia z terenu całej Polski oraz 4 osoby z kadry Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Humaneo.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 181 240,00 zł

PRZYGOTOWANIE I WSPARCIE NAUCZYCIELI W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ

– szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania
w prowadzeniu edukacji zdalnej

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO zaprasza nauczycieli szkół i przedszkoli do udziału w projekcie grantowym „NAUCZYCIEL XXI WIEKU”, obejmującym wsparcie w zakresie kształcenia na odległość. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej  oraz przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym, z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE). Wsparcie obejmuje działania szkoleniowe oraz konsultacyjno – doradcze.

Ramowy program szkolenia ma charakter modułowy i uwzględnia najważniejsze aspekty edukacji zdalnej, zarówno psychospołeczne, metodyczne i organizacyjne, jak również prawne i technologiczne.  W swoich założeniach wykorzystuje doświadczenia szkół i przedszkoli w realizacji kształcenia na odległość oraz płynące z nich wnioski i rekomendacje do dalszego rozwoju tej formy edukacji. 

Adresaci szkoleń to nauczyciele szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych,  na wszystkich poziomach kształcenia. Działania w projekcie realizowane są w formie samokształcenie z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) oraz w formie zdalnej.

Ważne informacje:

 • Możesz podnosić swoje kompetencje w dowolnie wybranym miejscu i czasie (samokształcenie)
 • Po zakończonym szkoleniu Uczestnicy otrzymają zaświadczenia, wydane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo, co pozwoli dokumentować własny rozwój zawodowy
 • Termin realizacji: kwiecień 2023 – czerwiec  2023
 • Zapisy i dodatkowe informacje: Patryk Sokołowski tel. 577 653 491 patryk.sokolowski@humaneo.pl

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE MODUŁÓW SZKOLENIOWO – DORADCZYCH:

 • Moduł 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 godzin)
  Moduł 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 godzin)
 • Moduł 3. Metodyka edukacji zdalnej  (5 godzin)
 • Moduł 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 godzin)  
 • Moduł 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej  (4 godziny)  
 • Moduł 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5 godzin)
 • Moduł 7. Microsoft Teams (5 godzin)
 • Moduł 8. ZOOM (5 godzin)
 • Moduł 9. Google Meet (5 godzin)
 • Moduł 10. Wykorzystanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3 godziny)  
 • Moduł 11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej  (2 godziny)
 • Moduł 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 godziny)

Spośród 12 podanych wyżej modułów szkoleniowych, nauczyciele wybierają minimum 5 modułów, w tym obligatoryjnie moduł 3 – Metodyka pracy zdalnej oraz moduł 6 – Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Ponadto w ramach projektu zaplanowano działania konsultacyjno – doradcze w wymiarze:

 • 2 godziny konsultacji indywidualnych
 • 6 godzin konsultacji grupowych

Szczegółowe cele i treści szkolenia zamieszczone są na stronie ODN Humaneo pod adresem odn.humaneo.pl

Załączniki do pobrania: