Ruszamy z rekrutacją do projektu!

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu została rozpoczęta!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

  •         jest osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, lidzbarskiego, m. Elbląg;
  •         jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w PUP);
  •         jest osobą w wieku 30 lat i więcej;
  •         jest osobą przynależącą do minimum jednej z poniższych kategorii:

Ø  osoba o niskich kwalifikacjach;

Ø  osoba w wieku 50 lat i więcej;

Ø  bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49 lat, który nie należy do kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. nie jest osobą z niepełnosprawnością, nie jest osobą długotrwale bezrobotną, nie jest osobą o niskich kwalifikacjach).

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są w osobnej zakładce na stronie www projektu, można je również odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!