SKORZYSTAJ Z POMOCY W RAMACH PROJEKTU „DROGA DO ZATRUDNIENIA”

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa! Sprawdź warunki udziału w projekcie „Droga do zatrudnienia” i dołącz do grupy uczestników.

 

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • jest osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, lidzbarskiego, m. Elbląg;
 • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w PUP);
 • jest osobą w wieku 30 lat i więcej;
 • jest osobą przynależącą do minimum jednej z poniższych kategorii:
 • osoba o niskich kwalifikacjach;
 • osoba w wieku 50 lat i więcej;
 • bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49 lat, który nie należy do kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. nie jest osobą z niepełnosprawnością, nie jest osobą długotrwale bezrobotną, nie jest osobą o niskich kwalifikacjach).

W ramach realizowanego projektu przez Stowarzyszenie Humaneo, każdy uczestnik może skorzystać z poniższych form wsparcia:

 • identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD;
 • grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego;
 • indywidualne pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania się o dodatek relokacyjny;
 • szkolenia zawodowe;
 • staż zawodowy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu!

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie “Droga do zatrudnienia”.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 001 895,60 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 951 800,82 zł