SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE!

Rekrutacja do projektu wciąż trwa! W tym trudnym czasie dla wszystkich starszych osób, zapraszamy młodzież do udziału w projekcie , który ma na celu poniesienie kompetencji społecznych poprzez m.in. uczestnictwo w wolontariacie, tak ważnym dla dzisiejszej ludzkości. Chciejmy pomóc innym!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:

  • osoby niepracujące
  • osoby o najniższych i niskich kwalifikacjach
  • osoby z obszarów wiejskich
  • osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji
  • osoby należące do młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji: młodzież z pieczy zastępczej     opuszczająca pieczę, matki opuszczające pieczę, wychowankowie i absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, wychowankowie i absolwenci specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych, wychowankowie i absolwenci zakładów poprawczych, wychowankowie i absolwenci schronisk dla nieletnich, matki przebywające w domach samotnej matki, os. młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze
  • osoby niepełnosprawne


Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www projektu „Społeczna ścieżka aktywności”, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą tradycyjną na adres domowy.

Zapraszamy do udziału w projekcie!