Strona projektu – „Społeczna ścieżka aktywności”

Data aktualizacji strony: 8 grudnia 2020 roku.

 

Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” (POWR.01.04.00-00-0016/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie województwa małopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • są osobami w wieku 15-29 lat;
 • są osobami niepracującymi;
 • są osobami o najniższych (ISCED 2) lub niskich (ISCED 3) kwalifikacjach.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO w okresie od  01 marca 2019 r. do 3 grudnia 2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 1. Weryfikacja wstępna kompetencji społecznych skierowana jest do 240 Kandydatów/-tek na Uczestnika/-czkę Projektu i zakłada:
  • weryfikację wewnętrzną (w wymiarze 1h/ osoba), obejmującą samoocenę posiadanych kompetencji społecznych oraz ocenę opisową dokonaną przez opiekuna,
  • weryfikację zewnętrzną przeprowadzaną przez psychologa (w wymiarze 1h/ osoba) z wykorzystaniem testu psychometrycznego.
 2. Celem wstępnej weryfikacji kompetencji społecznych jest pozyskanie do projektu osób, których poziom kompetencji społecznych jest najniższy i wymaga uzupełnienia i ukierunkowania ich na działalność proaktywną.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu (tj. 180 UP) odbędzie 40 godzin (5 spotkań po 8 godzin) warsztatów kompetencji społecznych.
 2. Wymagana frekwencja – 100%.
 3. Uczestnikom/-czkom Projektu zostanie zapewniony catering (przerwa kawowa i obiad), materiały biurowe, a także przysługuje im zwrot kosztów dojazdu.
 1. W ramach projektu zaplanowano, iż 180 UP zostanie zaangażowanych w działalność w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych i wolontariat obejmującą:
  • działania odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej, prowadzące do rozwiązywania problemów społecznych danej wspólnoty (wolontariat trwający 5 miesięcy, średnio 20 dni w miesiącu),
  • animację wolontariuszy prowadzoną w ramach coachingu (w wymiarze 12h/ osoba).
 2. Wymagana frekwencja – 100%.
 1. Ponowna weryfikacja kompetencji społecznych skierowana jest do 180 Uczestników/-czek Projektu i zakłada:
  • weryfikację zewnętrzną przeprowadzaną przez psychologa (w wymiarze 1h/ osoba) z wykorzystaniem testu psychometrycznego
  • weryfikację wewnętrzną (w wymiarze 1h/ osoba), obejmującą ponowną samoocenę posiadanych kompetencji społecznych oraz ponowną ocenę opisową dokonaną przez opiekuna, a także ocenę zbiorczą obejmującą podsumowanie informacji pozyskanych na etapie wstępnej i ponownej weryfikacji kompetencji społecznych.
 2. Celem ponownej weryfikacji kompetencji społecznych jest weryfikacja poziomu nabytych kompetencji społecznych.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 •  zwrot kosztów dojazdu
 • materiały dydaktyczne w ramach udziału w warsztatach kompetencji społecznych

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:

ul. Nawojowska 3
33-300 Nowy Sącz

lub telefonicznie: +18 547 70 70

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres: spolecznasciezkaaktywnosci@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 504 150,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 489 025,50 zł

PLIKI DO POBRANIA