Spotkania z pośrednictwa pracy dla kolejnych uczestników projektu RPW

Od dnia 16.06.2021 r. kolejni uczestnicy rozpoczęli indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Celem tych spotkań jest pozyskiwanie przez uczestników projektu informacji o ofertach pracy, a także inicjowanie i organizowanie kontaktów pomiędzy UP a pracodawcą. Pośrednik pracy będzie pomagać w doborze kandydatów na konkretne miejsca pracy, zgodnie z ich kwalifikacjami.

Podczas spotkań Uczestnicy Projektu przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pozyskają także umiejętności konieczne do sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Pośrednik pracy pomoże także Uczestnikom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych na przedstawione oferty pracy.

Realizowane w ramach projektu spotkania mają także na celu wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.

W wyniku aktywnego uczestnictwa w pośrednictwie pracy kolejni uczestnicy projektu rozpoczną realizację staży zawodowych w miesiącu lipcu.