DLA KOGO JEST PROJEKT?

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie MOF Olsztyna (powiat olsztyński – gmina Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda; m. Olsztyn);
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęta dozorem elektronicznym).

Projekt „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 379 050,35 zł.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia,
  uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji/kompetencji zawodowych
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry
 • materiały dydaktyczne
 • catering
 • egzaminy zawodowe
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • ubezpieczenie NNW w trakcie realizacji staży zawodowych

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 • zakres tematyczny: umiejętności komunikacyjne, modyfikacja zachowań aprobowanych społecznie, umiejętność pracy w grupie, metody radzenia sobie z emocjami, praca nad przestrzeganiem zasad, formy odreagowywania napięć emocjonalnych, rozwiązywania konfliktów, postrzeganie siebie i innych, zerwanie blokad wewnętrznych, pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej
 • trening stanowi odpowiedź na problemy natury osobistej i społecznej, które blokują Uczestników/-czki przed zmianami postaw życiowych i w konsekwencji zawodowych
 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • zakres tematyczny: trening postaw i zachowań kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społeczne, zgodne z wymaganiami rynku pracy i przydatnych cech osobowości, w formie ćwiczeń, scenek i symulacji
 • trening stanowi odpowiedź na problemy natury osobistej i społecznej, które blokują Uczestników/-czki przed zmianami postaw życiowych i w konsekwencji zawodowych
 • zakres tematyczny: identyfikacja potrzeb osób niepracujących, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
 • wsparcie w formie indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnego Planu Działania
 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 • zakres tematyczny: planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym planowanie podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich
 • wsparcie ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
 • szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy
 • zakres tematyczny: kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP, poszukiwanie ofert pracy, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji
 • pozyskiwanie odpowiednich  oferty  pracy  od  pracodawców. Każdemu/-ej Uczestnikowi/-czce zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy
 • aplikacje UP zostaną przekazane potencjalnym pracodawcom, w kierunkach zbieżnych z nabytymi umiejętnościami
 • wsparcie ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego
 • udział w stażach umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego
 • odbycie stażu zawodowego ułatwi wejście na rynek pracy przez Uczestnika/-czkę, po zakończeniu udziału w projekcie
 • zakres tematyczny:
 1. na etapie stażu: motywowanie i wspieranie aktywności osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie oceny możliwości zawodowych kandydata do zatrudnienia i przygotowania indywidualnego planu wspomagania zgodnego z jego potrzebami, rozpoznanie predyspozycji zawodowych, pomoc osobie w znalezieniu stażu;
 2. na etapie zatrudnienia: wsparcie w pierwszym kontakcie z pracodawcą, w tym pomoc w przygotowaniu potrzebnych do zatrudnienia dokumentów, asystowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej, pomoc przy podpisywaniu umowy i weryfikacji warunków zatrudnienia, wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych form wymaganego wsparcia, aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy, wsparcie pracodawcy i współpracowników w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy i monitorowanie przebiegu zatrudnienia, obejmujące wsparcie pracownika i jego zawodowego otoczenia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTÓW?

Osobiście w biurze projektu:
ul. 1 Maja 13 lok. 712

10-117 Olsztyn

tel.: 609-411-983

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W formie elektronicznej na adres:

swsiz@humaneo.pl

HARMONOGRAMY:

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE:

Skip to content