banerwww-logaue
banerwww

Projekt „Stała ścieżka aktywności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 664 203,60 zł.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • ma ukończone 15 lat;
 • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;
 • jednocześnie nie korzysta z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.

 

 

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Stała ścieżka aktywności” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.03.2020 r. do 31.01.2021 r.

 

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnych zajęć z psychologiem.

b) Zakres tematyczny: weryfikacja możliwości włączenia społecznego, wzmocnienie postawy Uczestnika/-czki Projektu i wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby, nauka konsekwencji w działaniu, analiza kontekstu w jakim obecnie UP się znajduje, pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności potencjału i zasobów, relacje wewnątrzrodzinne z nieletnimi osobami zależnymi – kontekst wychowawczy wsparcia, uświadomienie UP potrzeby rozwoju, podtrzymanie poziomu motywacji we wstępnej fazie uczestnictwa w projekcie, pomoc w rozwiązaniu problemów natury osobistej, rodzinnej i w relacjach z otoczeniem, zerwanie blokad wewnętrznych: fobie, lęki, obawy, opracowanie diagnozy w celu określenie pełnej ścieżki społeczno-zawodowej w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

c) Uczestnikowi/-czce przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) 53 Uczestników/-czek Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnych konsultacji z prawnikiem.

b) Zakres tematyczny: udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, pomoc w interpretacji przepisów dotyczących konkretnej sprawy, a także pomoc w opracowaniu pism dotyczących danej kwestii prawnej.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) indywidualnych zajęć z coachem.

b) Zakres tematyczny: usuwanie przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych w procesie realizacji celów, przyjmowanie odpowiedzialności za aktywne kształtowanie przyszłości, wypracowanie planowanych do osiągnięcia efektów długoterminowych, podejmowanie świadomych decyzji życiowych.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) grupowego treningu umiejętności społecznych.

b) Zakres tematyczny: trening postaw i zachowań kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społeczne zgodne z wymaganiami rynku pracy, nauka przydatnych cech osobowości w formie ćwiczeń, scenek i symulacji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnego poradnictwa zawodowego.

b) Zakres tematyczny: identyfikacja potrzeb osób niepracujących, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania, opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

d) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) grupowego poradnictwa zawodowego.

e) Zakres tematyczny: planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym planowanie podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich.

f) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie.

a) Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy.

b) Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 61 Uczestników/-czek Projektu.

c) Uczestnikom/-czkom szkoleń Wykonawca zapewni: odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe.

d) Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

e) Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w 6,78 zł/ godz. obecności na szkoleniu.

f) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) pośrednictwa pracy.

b) Zakres tematyczny: kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP, poszukiwanie ofert pracy, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.

b) Staże są przewidziane dla 30 Uczestników/-czek Projektu.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości max. 1017,40 zł/miesiąc pracy na stażu.
Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

a) 1 Uczestnik/czka Projektu z niepełnosprawnościami zostanie objęty/a wsparciem trenera pracy w wymiarze 24 godzin/1 UP (12 spotkań po 2 godziny, średnio 3 dni w tygodniu, w ciągu pierwszego miesiąca pracy niepełnosprawnego UP).

b) Zakres tematyczny: wspieranie UP na stanowisku pracy, w celu nabrania samodzielności, wspieranie pracodawcy i współpracowników w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika i monitorowanie przebiegu pracy, obejmujące wsparcie UP i jego zawodowego otoczenia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Profesjonalne wsparcie doradców z zakresu wsparcia społecznego i zawodowego
 • bezpłatne kursy zawodowe
 • materiały szkoleniowe
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry w odpowiednio wyposażonych salach
 • catering na spotkaniach grupowych
 • egzaminy kompetencyjne/ kwalifikacyjne
 • zwroty kosztów dojazdu na zajęcia

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
Białystok, przy ul. Zwycięstwa 8/206
Biuro jest czynne w 08:00 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

W formie elektronicznej na adres:
ssa@humaneo.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu +601 538 943

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

„Na stałej drodze włączenia”: Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy III i IV

Ubiegły tydzień stał pod znakiem treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Na stałej drodze włączenia”. Uczestnicy należący do grupy III i IV wzięli udział w indywidualnych spotkaniach ze specjalistą, a zajęcia odbywały się w Chodzieży (województwo wielkopolskie). Zgodnie z przewidzianym programem każdy z uczestników wziął udział w dwóch spotkaniach trwających po półtorej godziny. […]

„Z POWERem do zmian!”: Szkolenie zawodowe dla grupy XXIII

11 maja to data rozpoczęcia szkolenia zawodowego dla kolejnej grupy uczestników projektu „Z POWERem do zmian!”. Szkolenie to odbywa się w Trzebini (województwo małopolskie) i będzie ono trwało do końca bieżącego miesiąca. Jest to kolejna forma wsparcia mająca za zadanie wyposażenie uczestników w wiedzę praktyczną. Będą też oni mogli zyskać cenne doświadczenie zawodowe, które z […]

„Stała ścieżka włączenia”: Grupa II ukończyła szkolenie zawodowe

Kolejne osoby biorące udział w projekcie „Stała ścieżka włączenia” w ostatnim tygodniu zakończyły swój udział w szkoleniu z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą magazynu”. Szkolenie to odbywało się w Grudziądzu, a uczestnikami były osoby należące do grupy II. Była to kolejna forma wsparcia mająca za zadanie wyposażenie uczestników w wiedzę praktyczną oraz w cenne doświadczenie […]

„Akcja kwalifikacja”: Przykładowe prace uczestników należących do grupy XIII

Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i Adobe Photoshop to jeden z kursów realizowanych w ramach projektu „Akcja kwalifikacja” ✅ W załączeniu prezentujemy Państwu kolaż z wybranymi pracami uczestników należących do grupy XIII 🖼👀 Prace te wzorowane są na materiałach dostępnych w Adobe Stock, gdzie pod okiem trenera uczestnicy analizują jak zostały one zaprojektowane, a […]

„START do zatrudnienia!”: Kolejni uczestnicy rozpoczynają staże zawodowe

Kilkunastu kolejnych uczestników projektu „START do zatrudnienia!” rozpoczęło realizację ostatniej formy wsparcia, którą są trzymiesięczne staże zawodowe. Staże te odbywają się w Tomaszowie Mazowieckim (województwo łódzkie) i potrwają do końca czerwca. Celem powyższej formy wsparcia będzie nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy uzyskanej między innymi podczas uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu zawodowym. Ponadto w […]

„Razem przeciw wykluczeniu!”: Koniec realizacji projektu

Wraz z ostatnim dniem kwietnia zakończyliśmy realizację projektu „Razem przeciw wykluczeniu!”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 stycznia 2020 roku, a uczestnikami były 72 osoby zamieszkujące teren województwa dolnośląskiego. W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), w […]

„Stabilne włączenie społeczne i zawodowe”: Zatrudnienie wspomagane dla uczestników projektu

Wraz z końcem kwietnia dwóch uczestników projektu „Stabilne włączenie społeczne i zawodowe” należących do grupy IV ukończyło realizację kolejnej formy wsparcia, a mianowicie zatrudnienia wspomaganego. Jest to szczególna forma wsparcia, która została przewidziana dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres tematyczny: na etapie stażu: motywowanie i wspieranie aktywności osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie oceny możliwości zawodowych kandydata do […]

„Uwierz, że możesz”: Szkolenie zawodowe dla grupy I

Poprzedni tydzień stał pod znakiem szkolenia zawodowego z zakresu „Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą klienta”, w którym wzięli udział uczestnicy projektu „Uwierz, że możesz” (grupa I). Zajęcia odbyły się w miejscowości Sierpc (województwo mazowieckie). Tematyka szkolenia została opracowana na podstawie informacji uzyskanych podczas realizacji poprzednich form wsparcia, gdzie wzięto pod uwagę między innymi potrzeby […]

„Stała ścieżka włączenia”: Szkolenie zawodowe dla grupy II

Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji szkolenia z zakresu „Pracownik biurowy z obsługą magazynu”, które odbywa się w Grudziądzu. W szkoleniu biorą udział uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” należący do grupy II. Jest to kolejna forma wsparcia, która ma za zadanie przygotować uczestników do trzymiesięcznego stażu zawodowego. Pod koniec realizacji szkolenia każda z osób przystąpi do […]

„Moje kwalifikacje – mój sukces”: Zakończenie kursów

W projekcie „Moje kwalifikacje – mój sukces” zostały zakończone kursy zawodowe realizowane dla 7 grup uczestników w kwalifikacjach INF.04, INF.03, INF.02. Uczestnicy są przygotowywani do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje. Przed nimi ostatni miesiąc na przygotowanie do egzaminu. Wszystkie osoby, które również chciałby wzmocnić swoje kompetencje lub kwalifikacje zapraszamy do śledzenia ogłoszeń w naszych mediach społecznościowych: Facebook […]

„Droga ku zatrudnieniu”: Staże zawodowe dla kolejnych uczestników projektu

Kolejni uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” są właśnie w trakcie realizacji 4-miesięcznych staży zawodowych. Ich celem jest przede wszystkim nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych. Staże organizowane są poprzez nawiązanie współpracy Partnera z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami. Przed rozpoczęciem stażu osoby biorące udział w projekcie zostały […]

„Twoja droga do sukcesu”: Poradnictwo zawodowe dla grupy I

W ostatnich dniach uczestnicy projektu „Twoja droga do sukcesu” wzięli udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego. Na każdego z uczestników przypadały dwie godziny zajęć indywidualnych oraz osiem godzin zajęć grupowych. Poprzez aktywne uczestniczenie w zajęciach każdy z uczestników miał możliwość zapoznania się z różnymi sposobami poszukiwania pracy oraz z aktualnymi realiami rynku pracy. Ponadto uczestnicy […]

Szkolenie gastronomiczne: monoporcje i monodesery

Jesteśmy właśnie po realizacji kolejnego szkolenia gastronomicznego, tym razem tematem przewodnim było przygotowywanie cukierniczych cudów zwanych monoporcjami, które prezentujemy Państwu na kilku zdjęciach poniżej 🧁☺️ Szkolenie odbywało się w Hotelu Ibis Styles Nowy Sącz, bardzo dziękujemy za zapewnienie świetnych warunków do rozwijania swoich umiejętności kulinarnych. Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników! 👏😎

„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy I

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” należący do grupy I wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, którą będą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Zajęcia te odbywać będą się w miejscowości Gruta (województwo kujawsko-pomorskie). Na każdego z uczestników przypadać będą cztery spotkania podczas których będą oni mieli możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. […]

Szkolenie z zakresu motywacji w ramach Sądeckich Bonów Szkoleniowych

Za nami kolejne szkolenie organizowane w ramach Sądeckich Bonów Szkoleniowych, tym razem tematyka obejmowała zagadnienia związane z motywacją 👥👏 Zajęcia poprowadziła Pani Paulina Mos, która po raz kolejny wykazała się wielką kreatywnością. Uczestnicy w ramach ćwiczeń praktycznych opracowywali Mapy Marzeń, na których wypisali swoje plany i cele na 2022 rok 📝 Gratulacje dla wszystkich uczestników! […]

Grupa XXII – szkolenie zawodowe

Kolejni uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” biorą właśnie udział w szkoleniu zawodowym odbywającym się w Trzebini (województwo małopolskie). Szkolenie to będzie odbywać się do dnia jutrzejszego (5 kwietnia). Przypominamy, że wcześniej w ramach projektu uczestnicy wzięli udział w kilku innych formach wsparcia, między innymi w zajęciach poradnictwa zawodowego mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu […]

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 781 416,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 664 203,60 zł

Skip to content