banerwww-logaue
banerwww

Projekt „Stała ścieżka aktywności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 664 203,60 zł.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • ma ukończone 15 lat;
 • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;
 • jednocześnie nie korzysta z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.

 

 

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Stała ścieżka aktywności” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.03.2020 r. do 31.01.2021 r.

 

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnych zajęć z psychologiem.

b) Zakres tematyczny: weryfikacja możliwości włączenia społecznego, wzmocnienie postawy Uczestnika/-czki Projektu i wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby, nauka konsekwencji w działaniu, analiza kontekstu w jakim obecnie UP się znajduje, pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności potencjału i zasobów, relacje wewnątrzrodzinne z nieletnimi osobami zależnymi – kontekst wychowawczy wsparcia, uświadomienie UP potrzeby rozwoju, podtrzymanie poziomu motywacji we wstępnej fazie uczestnictwa w projekcie, pomoc w rozwiązaniu problemów natury osobistej, rodzinnej i w relacjach z otoczeniem, zerwanie blokad wewnętrznych: fobie, lęki, obawy, opracowanie diagnozy w celu określenie pełnej ścieżki społeczno-zawodowej w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

c) Uczestnikowi/-czce przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) 53 Uczestników/-czek Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnych konsultacji z prawnikiem.

b) Zakres tematyczny: udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, pomoc w interpretacji przepisów dotyczących konkretnej sprawy, a także pomoc w opracowaniu pism dotyczących danej kwestii prawnej.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) indywidualnych zajęć z coachem.

b) Zakres tematyczny: usuwanie przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych w procesie realizacji celów, przyjmowanie odpowiedzialności za aktywne kształtowanie przyszłości, wypracowanie planowanych do osiągnięcia efektów długoterminowych, podejmowanie świadomych decyzji życiowych.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) grupowego treningu umiejętności społecznych.

b) Zakres tematyczny: trening postaw i zachowań kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społeczne zgodne z wymaganiami rynku pracy, nauka przydatnych cech osobowości w formie ćwiczeń, scenek i symulacji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnego poradnictwa zawodowego.

b) Zakres tematyczny: identyfikacja potrzeb osób niepracujących, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania, opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

d) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) grupowego poradnictwa zawodowego.

e) Zakres tematyczny: planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym planowanie podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich.

f) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie.

a) Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy.

b) Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 61 Uczestników/-czek Projektu.

c) Uczestnikom/-czkom szkoleń Wykonawca zapewni: odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe.

d) Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

e) Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w 6,78 zł/ godz. obecności na szkoleniu.

f) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) pośrednictwa pracy.

b) Zakres tematyczny: kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP, poszukiwanie ofert pracy, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.

b) Staże są przewidziane dla 30 Uczestników/-czek Projektu.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości max. 1017,40 zł/miesiąc pracy na stażu.
Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

a) 1 Uczestnik/czka Projektu z niepełnosprawnościami zostanie objęty/a wsparciem trenera pracy w wymiarze 24 godzin/1 UP (12 spotkań po 2 godziny, średnio 3 dni w tygodniu, w ciągu pierwszego miesiąca pracy niepełnosprawnego UP).

b) Zakres tematyczny: wspieranie UP na stanowisku pracy, w celu nabrania samodzielności, wspieranie pracodawcy i współpracowników w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika i monitorowanie przebiegu pracy, obejmujące wsparcie UP i jego zawodowego otoczenia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Profesjonalne wsparcie doradców z zakresu wsparcia społecznego i zawodowego
 • bezpłatne kursy zawodowe
 • materiały szkoleniowe
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry w odpowiednio wyposażonych salach
 • catering na spotkaniach grupowych
 • egzaminy kompetencyjne/ kwalifikacyjne
 • zwroty kosztów dojazdu na zajęcia

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
Białystok, przy ul. Zwycięstwa 8/206
Biuro jest czynne w 08:00 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

W formie elektronicznej na adres:
ssa@humaneo.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu +601 538 943

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATY – szkolenie dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO zaprasza nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu województwa małopolskiego do udziału w szkoleniu z zakresu EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników dydaktycznych do efektywnego wspierania i ukierunkowywania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z ich potencjałem rozwojowym.   DAJ SZANSĘ – NIE OCENIAJ – NIE WYKLUCZAJ – WSPIERAJ Uczeń z […]

„Akcja kwalifikacja”: Rekrutacja do projektu wciąż trwa!

W dalszym ciągu prowadzimy rekrutację do projektu „Akcja kwalifikacja”, gdzie realizowane są bezpłatne kursy komputerowe z następującego zakresu: Projekt adresowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki: W celu zapisania się na bezpłatny kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest pod linkiem: https://zawodowe.info.pl/tester-oprogramowania/ Po wypełnieniu formularza jeden z naszych pracowników będzie kontaktował się […]

„Twoja droga do sukcesu”: Staże zawodowe dla uczestników grupy IV oraz V

Projekt „Twoja droga do sukcesu” realizowany przez nasze Stowarzyszenie powoli dobiega końca. Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji kolejnej formy wsparcia, którą są trzymiesięczne staże zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb uczestników.

„Na stałej drodze włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy (grupa VI)

Indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy to jedna z wielu form wsparcia przewidzianych w ramach realizacji projektu „Na stałej drodze włączenia”. Tym razem w zajęciach biorą udział uczestnicy z grupy VI, którzy przez najbliższy tydzień będą spotykać się ze specjalistą w celu zapoznania się z lokalnym rynkiem pracy. Zakres tematyczny spotkań dotyczył będzie następujących zagadnień: Więcej […]

„Z POWERem do zmian!”: Szkolenie zawodowe dla uczestników z grupy XXIX

W dniu dzisiejszym kolejni uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” rozpoczynają swój udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym. Szkolenie to będzie odbywać się w Andrychowie (województwo małopolskie) i potrwa do 27 lutego. Przypominamy, iż projekt ten skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, które zamieszkują na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia, a więc na terenie następujących powiatów: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki. Więcej […]

„Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich” – zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2023

Postępowanie nr 2/Bałtyk/MEN Zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2023 – „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich” Załączniki do pobrania:

„Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich” – zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2022

Postępowanie nr 1/Bałtyk/MEN Zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2022 – „Dziedzictwo historyczne na dnie Bałtyku – szansą na nawiązanie trwałych relacji partnerskich” Załączniki do pobrania:

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć Państwu, by czas ten był pełen radości i wytchnienia oraz by nadchodzący rok 2023 przyniósł Państwu wiele sukcesów w życiu zawodowym, jak i osobistym ?❄

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu

14 grudnia bieżącego roku członkowie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu wzięli udział w szkoleniu z zakresu „Obowiązki nauczyciela w świetle prawa oświatowego i kodeksu pracy oraz prawa i dobra dziecka” ✔? Szkolenie to zostało poprowadzone przez Panią mec. Zofię Kącką, która posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć […]

„Twoja droga do sukcesu”: Grupa IV bierze udział w szkoleniu zawodowym

Uczestnicy projektu „Twoja droga do sukcesu” należący do grupy IV są właśnie w trakcie realizacji bezpłatnego szkolenia zawodowego, które odbywa się w Wałbrzychu (województwo dolnośląskie) i potrwa do 5 grudnia. Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które mogą mieć kluczowe znaczenie w budowaniu swojej pozycji na rynku pracy. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym […]

„Z POWERem do zmian!”: Grupa XXVIII wzięła udział w szkoleniu zawodowym

Kolejne osoby biorące udział w projekcie „Z POWERem do zmian!” wzięły udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym, które zostało zaplanowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego rynku pracy. Przypominamy, iż uczestnikami projektu są osoby w wieku 18-29 lat, które zamieszkują na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia) tj. powiat chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki. […]

„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla uczestników z grupy VII

Pośrednictwo pracy to jedna z wielu form wsparcia przewidzianych w ramach projektu „Stała ścieżka włączenia”. Uczestnicy projektu należący na co dzień do grupy VII są właśnie w trakcie uczęszczania na zajęcia ze specjalistą, dzięki czemu mają oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji na rynku pracy. Zakres tematyczny: przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych m.in. CV, listu motywacyjnego metody poszukiwania […]

Dwa nowe szkolenia w ofercie ODN Humaneo

W bieżącym roku szkolnym 2022/23 do oferty ODN włączyliśmy dwa nowe szkolenia: ➣ Wpływ automotywacji i radzenia sobie ze stresem na skuteczną współpracę w zespole ? Szkolenie umożliwi usystematyzowanie wiedzy i umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji z innymi, radzenia sobie z krytyką i plotką, rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy poznają elementy mające wpływ na wywieranie pozytywnego […]

„Stała ścieżka włączenia”: Grupa 7 wzięła udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego

Po ukończeniu zajęć mających za zadanie podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” wzięli udział w poradnictwie zawodowym. Zajęcia te odbywały się w Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie) i zostały podzielone na spotkania indywidualne oraz grupowe. Dzięki wzięciu udziału w spotkaniach ze specjalistą uczestnicy mogli dowiedzieć się jak profesjonalnie przygotowywać dokumenty aplikacyjne (CV/list […]

Konkurs „Zawodowiec Roku 2022”

Zawodowiec Roku 2022 to tytuł, który zostanie przyznany najlepszym nauczycielom kształcenia zawodowego. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych w Polsce nauczycieli kształceniazawodowego w dziedzinach objętych konkursem, którzy mogą być wzorem dla innychnauczycieli, w tym w szczególności: cechujących się zaangażowaniem i pasją w pracy, wspierających zainteresowania zawodowe uczniów, w tym uczniów zdolnych, cieszących się autorytetem w środowisku […]

Wpływ automotywacji i radzenia sobie ze stresem na skuteczną współpracę w zespole

Wpływ automotywacji i radzenia sobie ze stresem na skuteczną współpracę w zespole Szkolenie umożliwi usystematyzowanie wiedzy i umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji z innymi, radzenia sobie z krytyką i plotką, rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy poznają elementy mające wpływ na wywieranie pozytywnego pierwszego wrażenia, zdobędą umiejętność jasnego i precyzyjnego budowania komunikatów werbalnych oraz niewerbalnych. Poznają metody […]

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 781 416,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 664 203,60 zł

Skip to content