banerwww-logaue
banerwww

Projekt „Stała ścieżka aktywności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 664 203,60 zł.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • ma ukończone 15 lat;
 • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;
 • jednocześnie nie korzysta z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.

 

 

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Stała ścieżka aktywności” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.03.2020 r. do 31.01.2021 r.

 

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnych zajęć z psychologiem.

b) Zakres tematyczny: weryfikacja możliwości włączenia społecznego, wzmocnienie postawy Uczestnika/-czki Projektu i wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby, nauka konsekwencji w działaniu, analiza kontekstu w jakim obecnie UP się znajduje, pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności potencjału i zasobów, relacje wewnątrzrodzinne z nieletnimi osobami zależnymi – kontekst wychowawczy wsparcia, uświadomienie UP potrzeby rozwoju, podtrzymanie poziomu motywacji we wstępnej fazie uczestnictwa w projekcie, pomoc w rozwiązaniu problemów natury osobistej, rodzinnej i w relacjach z otoczeniem, zerwanie blokad wewnętrznych: fobie, lęki, obawy, opracowanie diagnozy w celu określenie pełnej ścieżki społeczno-zawodowej w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

c) Uczestnikowi/-czce przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) 53 Uczestników/-czek Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnych konsultacji z prawnikiem.

b) Zakres tematyczny: udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, pomoc w interpretacji przepisów dotyczących konkretnej sprawy, a także pomoc w opracowaniu pism dotyczących danej kwestii prawnej.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) indywidualnych zajęć z coachem.

b) Zakres tematyczny: usuwanie przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych w procesie realizacji celów, przyjmowanie odpowiedzialności za aktywne kształtowanie przyszłości, wypracowanie planowanych do osiągnięcia efektów długoterminowych, podejmowanie świadomych decyzji życiowych.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) grupowego treningu umiejętności społecznych.

b) Zakres tematyczny: trening postaw i zachowań kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społeczne zgodne z wymaganiami rynku pracy, nauka przydatnych cech osobowości w formie ćwiczeń, scenek i symulacji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnego poradnictwa zawodowego.

b) Zakres tematyczny: identyfikacja potrzeb osób niepracujących, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania, opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

d) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) grupowego poradnictwa zawodowego.

e) Zakres tematyczny: planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym planowanie podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich.

f) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie.

a) Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy.

b) Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 61 Uczestników/-czek Projektu.

c) Uczestnikom/-czkom szkoleń Wykonawca zapewni: odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe.

d) Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

e) Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w 6,78 zł/ godz. obecności na szkoleniu.

f) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) pośrednictwa pracy.

b) Zakres tematyczny: kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP, poszukiwanie ofert pracy, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.

b) Staże są przewidziane dla 30 Uczestników/-czek Projektu.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości max. 1017,40 zł/miesiąc pracy na stażu.
Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

a) 1 Uczestnik/czka Projektu z niepełnosprawnościami zostanie objęty/a wsparciem trenera pracy w wymiarze 24 godzin/1 UP (12 spotkań po 2 godziny, średnio 3 dni w tygodniu, w ciągu pierwszego miesiąca pracy niepełnosprawnego UP).

b) Zakres tematyczny: wspieranie UP na stanowisku pracy, w celu nabrania samodzielności, wspieranie pracodawcy i współpracowników w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika i monitorowanie przebiegu pracy, obejmujące wsparcie UP i jego zawodowego otoczenia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Profesjonalne wsparcie doradców z zakresu wsparcia społecznego i zawodowego
 • bezpłatne kursy zawodowe
 • materiały szkoleniowe
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry w odpowiednio wyposażonych salach
 • catering na spotkaniach grupowych
 • egzaminy kompetencyjne/ kwalifikacyjne
 • zwroty kosztów dojazdu na zajęcia

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
Białystok, przy ul. Zwycięstwa 8/206
Biuro jest czynne w 08:00 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

W formie elektronicznej na adres:
ssa@humaneo.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu +601 538 943

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

„Stała ścieżka włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy dla uczestników z grupy VII

Pośrednictwo pracy to jedna z wielu form wsparcia przewidzianych w ramach projektu „Stała ścieżka włączenia”. Uczestnicy projektu należący na co dzień do grupy VII są właśnie w trakcie uczęszczania na zajęcia ze specjalistą, dzięki czemu mają oni możliwość skonsultowania swojej sytuacji na rynku pracy. Zakres tematyczny: przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych m.in. CV, listu motywacyjnego metody poszukiwania […]

Dwa nowe szkolenia w ofercie ODN Humaneo

W bieżącym roku szkolnym 2022/23 do oferty ODN włączyliśmy dwa nowe szkolenia: ➣ Wpływ automotywacji i radzenia sobie ze stresem na skuteczną współpracę w zespole 👥 Szkolenie umożliwi usystematyzowanie wiedzy i umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji z innymi, radzenia sobie z krytyką i plotką, rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy poznają elementy mające wpływ na wywieranie pozytywnego […]

„Stała ścieżka włączenia”: Grupa 7 wzięła udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego

Po ukończeniu zajęć mających za zadanie podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych uczestnicy projektu „Stała ścieżka włączenia” wzięli udział w poradnictwie zawodowym. Zajęcia te odbywały się w Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie) i zostały podzielone na spotkania indywidualne oraz grupowe. Dzięki wzięciu udziału w spotkaniach ze specjalistą uczestnicy mogli dowiedzieć się jak profesjonalnie przygotowywać dokumenty aplikacyjne (CV/list […]

Konkurs „Zawodowiec Roku 2022”

Zawodowiec Roku 2022 to tytuł, który zostanie przyznany najlepszym nauczycielom kształcenia zawodowego. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych w Polsce nauczycieli kształceniazawodowego w dziedzinach objętych konkursem, którzy mogą być wzorem dla innychnauczycieli, w tym w szczególności: cechujących się zaangażowaniem i pasją w pracy, wspierających zainteresowania zawodowe uczniów, w tym uczniów zdolnych, cieszących się autorytetem w środowisku […]

Wpływ automotywacji i radzenia sobie ze stresem na skuteczną współpracę w zespole

Wpływ automotywacji i radzenia sobie ze stresem na skuteczną współpracę w zespole Szkolenie umożliwi usystematyzowanie wiedzy i umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji z innymi, radzenia sobie z krytyką i plotką, rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy poznają elementy mające wpływ na wywieranie pozytywnego pierwszego wrażenia, zdobędą umiejętność jasnego i precyzyjnego budowania komunikatów werbalnych oraz niewerbalnych. Poznają metody […]

Obowiązki nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego i Kodeksu pracy oraz prawa i dobra dziecka

Obowiązki nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego i Kodeksu pracyoraz prawa i dobra dziecka Szkolenie z zakresu prawa oświatowego umożliwi nauczycielom poznanie bieżących zmian przepisów, pozwoli również usystematyzować wiedzę z zakresu obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela. W trakcie szkolenia omówione zostaną kwestie obowiązków nauczyciela jako pedagoga, oraz jako pracownika, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, jak również zmiany prawne […]

„Nowa droga zawodowa”: Bezpłatne szkolenie zawodowe w Gorlicach

Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji kolejnego bezpłatnego szkolenia zawodowego w ramach projektu „Nowa droga zawodowa”, tym razem z zakresu „Sprzedawca z elementami obsługi biura”. Odbywa się ono w Gorlicach (województwo małopolskie) i bierze w nim udział 13 uczestników. Zajęcia potrwają do 25 listopada, a ostatni dzień szkoleń będzie wiązał się z egzaminem końcowym. W przypadku […]

„Stała ścieżka włączenia”: Pierwsze formy wsparcia dla uczestników z grupy VII

Projekt „Stała ścieżka włączenia” liczy już 7 grup! W ostatnich dniach kolejni uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach mających za zadanie podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Zajęcia odbywały się w Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie). Zakres tematyczny: weryfikacja możliwości włączenia społecznego UP pod względemposiadanych potrzeb, kompetencji życiowych i umiejętności rozwojowych wzmocnienie postawy życiowej i umiejętności społeczno-zawodowych […]

Edukacja klimatyczna – szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców klas IV-VIII szkoły podstawowej do udziału w szkoleniach online „Edukacja klimatyczna”. Webinaria odbędą się 14, 18, 21 i 25 listopada 2022 r. Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony klimatu oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć na ten temat. Szkolenia organizuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju […]

Szkolenie z zakresu przepisów prawa oświatowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

W przeddzień Święta Niepodległości mieliśmy przyjemność przeprowadzić szkolenie dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu. Szkolenie pt. „Obowiązki nauczyciela w świetle prawa oświatowego i kodeksu pracy oraz prawa i dobra dziecka” prowadziła mec. Zofia Kącka. W swoim wystąpieniu poruszyła ona kwestie obowiązków nauczyciela jako pedagoga, oraz jako pracownika. Omówiła kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, […]

Szkoła do hymnu – 2022

Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Podobnie jak w ubiegłych latach proponujemy wspólne odśpiewanie hymnu narodowego w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11. W tym roku będzie to czwartek, 10 listopada. Szczegółowe […]

„Moje kwalifikacje – mój sukces”: Zakończono realizację projektu

Z dniem 31.10.2022 zakończyliśmy realizację projektu „Moje kwalifikacje – mój sukces”. Wszelkie zadania przewidziane w ramach projektu zostały zrealizowane w 100%, a kursy kwalifikacyjne obejmowały następujące zagadnienia: INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji […]

„Nowa droga zawodowa”: Październikowe zajęcia z pośrednictwa pracy

Październik to kolejny miesiąc, w którym uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” wzięli udział w kolejnych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach z pośrednikiem pracy. Zajęcia te odbywały się w Nowym Sączu (województwo małopolskie). Jest to forma wsparcia, dzięki której uczestnicy zostali zapoznani z przykładowymi ofertami lokalnego rynku pracy, co z pewnością okaże się pomocne już […]

Szkolenie dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

W dniu 21.10.2022r. odbyło się szkolenie pt. „Wpływ automotywacji i radzenia sobie ze stresem na skuteczną współpracę w zespole” W szkoleniu udział wzięli nauczyciele Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu Szkolenie prowadziła pani psycholog Paulina Mos W trakcie szkolenia omówione zostały zasady skutecznej komunikacji, sposoby rozwiązywania konfliktów, przyczyny stresu zawodowego, jak również troski o siebie. […]

Szkolenie ODN dla nauczycieli z Mszany Dolnej

Za nami kolejne szkolenie zrealizowane przez ODN Humaneo ✔ Tym razem mieliśmy okazję zorganizować zajęcia z zakresu „Obsługa dziennika elektronicznego Vulcan UONET+ oraz platformy e-learningowej Moodle” 💻 W szkoleniu, które trwało łącznie 12 godzin, wzięło udział  65 nauczycieli, którzy na co dzień wykonują swój zawód w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej 👩‍🏫🏫 Zajęcia poprowadził […]

Szkolenie dla pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu

Wypalenie zawodowe to coś, co może dotknąć każdego z nas, dlatego też warto wiedzieć, co zrobić w sytuacji, gdy pojawiają się pierwsze syndromy wskazujące na zaburzenie funkcjonowania w pracy, spowodowane między innymi nadmiernym stresem czy też presją. W  piątek (15 października) zorganizowaliśmy dla pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu szkolenie związane z tematyką przeciwdziałania […]

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 781 416,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 664 203,60 zł

Skip to content