• Realizator projektu Lider:  HUMANEO ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz
 • Realizator projektu Partner:  Fundacja Instytut Edukacji w Bielsko-Białej przy al. Armii Krajowej 220 paw. 1.
 • Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 31.12.2022
 • Obszar realizacji projektu: zamieszkujące województwo Kujawko – Pomorskie – powiaty: grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski
 • Dofinansowanie projektu z UE: 788 205,45 zł

Stowarzyszenie HUMANEO w partnerstwie z Fundacją Instytut Edukacji realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Stała ścieżka włączenia”.

CEL PROJEKTU / GRUPA DOCELOWA:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych wśród 72 UP (44K,28M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18 lat i więcej, niepracujących, zamieszkałych powiaty: grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński lub włocławski, dzięki realizacji programu aktywnej integracji (usługi społecznej i zawodowej) w terminie 01.01.2022 – 31.12.2022.

STRUKTURA GRUPY DOCELOWEJ:

72 UP – osoby zamieszkujące województwo Kujawko – Pomorskie – powiaty:  grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński lub włocławski

4 UP – osoby ze stopniem niepełnosprawności

72 UP – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

– 72 UP – osoby posiadające wykształcenie maksymalnie do ponadgimnazjalnego

72 UP – osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia świadczeniami pomocy społecznej

13 UP – osoby posiadające status osoby biernej zawodowo

59 UP – osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej lub niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy

– osoby korzystające z POPŻ

– osoby zamieszkujące obszary wiejskie

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

* zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – 6h/os – 4 spotkania x 1,5 h/os

* zajęcia grupowe z doradcą zawodowym – 2 spotkania x 8 h/dzień

* zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy – 4 spotkania x 1,5 h/os

* zajęcia indywidualne z trenerem pracy – 24h/os – 12 spot/os/m-c, 2h/dzień – 3 dni/tydzień – realizacja podczas stażu i na etapie zatrudnienia

CO ZAPEWNIA BENEFICJENT?

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zapewnia:

 • zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja  zarówno kobiet jak i mężczyzn),
 • rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.
 • używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,
 • zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
 • umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
 • zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,
 • dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących),
 • dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu ( uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)
 • przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji
 • materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP –  niestereotypujące język wrażliwy na płeć,
 • oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu,
 • materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania,
 • materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Stała ścieżka włączenia” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO w partnerstwie z FUNDACJĄ INSTYTUT EDUKACJI w okresie od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od stycznia 2022 do czerwca 2022r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 1. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia

 2. Catering na zajęcia grupowe

 3. Materiały szkoleniowe

 4. Certyfikat nadający kwalifikację/kompetencję po szkoleniu zawodowym

 5. Ubezpieczenie NNW na staż zawodowy

 6. Stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe

 7. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

 • Do biura projektu – ul. Legionów 57a, 86-300 Grudziądz
 • W formie elektronicznej na adres:  ssw@humaneo.pl
 • Wszelkie informacje na temat projektu udzielane będą pod numerami telefonów:  663-031-704, 693-160-932

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Skip to content