Strona projektu – „Stała ścieżka zawodowa”

Data aktualizacji strony: 27 grudnia 2019 roku.

Projekt „Stała ścieżka zawodowa” (POWR.01.02.01-16-1K02/19) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby w wieku 15 -29 lat, bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie województwa opolskiego. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO,  którzy spełniają warunki udziału w ww. projekcie.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „STAŁA ŚCIEŻKA ZAWODOWA” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO od 01 stycznia 2020 do 30 listopada 2020 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.01.2020 r. do momentu wyczerpania się miejsc.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestnika,
diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego,
poszukiwanie przyczyn braku zatrudnienia.

identyfikacja/ocena własnego problemu i potrzeb zawodowych,
rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej,
rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy.

wychowanie dzieci czy praca,
budowanie planu rozwojowego,
pokonywanie barier i obaw zawodowych,
godzenie ról społecznych i zawodowych,
motywacja wewnętrzna do pracy.

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej,
Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy,
Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.

Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego,
Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?
Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe.
3 miesięczne staże.
Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego.
Stypendium szkoleniowe i stażowe.
Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Piastowska 17-19 lok. 7
49-300 Brzeg

tel.: 601-482-179, 534-332-120
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
ssz@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

2020.01.28- 2020.01.31: Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego IPD oraz poradnictwo zawodowe grupowe

2020.02.17-2020.02.18: Coaching indywidualny

2020.02.27-2020.03.19: Pracownik biurowy z elementami sekretariatu

2020.02.28-2020.03.20: Pracownik biurowy z elementami sprzedawcy

2020.02.06- 2020.02.11: Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego IPD oraz poradnictwo zawodowe grupowe

2020.02.24 – 2020.02.25: Coaching

2020.03.04 – 2020.03.24: Sprzedawca z elementami magazyniera

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 999 040,94 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 949 088,89 zł