Strona projektu – „Stałe włączenie społeczno-zawodowe”

Data aktualizacji strony: 27 marca 2019 roku.

 

„STAŁE WŁĄCZENIE SPOŁECZNO-ZAWODOWE” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
RPPD.07.01.00-20-0174/17

 

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych niebędących  klientami PUP, w wieku 15 lat i więcej, , o niskich kwalifikacjach zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie powiatów sejneńskiego, sokólskiego, hajnowskiego, augustowskiego, bielskiego, grajewskiego, wysokomazowieckiego, białostockiego i m. Białystok województwa podlaskiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym).

W strukturze GD znajdują się os.

 • o niskich kwalifikacjach-100%
 • zamieszkujące obszary wiejskie-60%
 • bezrobotne niebędące klientami powiatowego urzędu pracy-60%
 • bierne zawodowo-40%
 • korzystające z PO PŻ-30%
 • w wieku 50 lat i więcej-10%
 • niepełnosprawne-5%

 

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Stałe włączenie społeczno-zawodowe” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) okresie od 1.04.2018 do 30.09.2019r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.04.2018 r. do 01.04.2019 r.

 

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • indywidualne wsparcie specjalistyczne – psychologiczne (2 spotkania indywidualne z psychologiem po 2 godziny, tj. łącznie 4 godziny dla każdego Uczestnika Projektu);
 • grupowe wsparcie specjalistyczne – prawne (2 spotkania grupowe z prawnikiem po 5 godzin, tj. łącznie 10 godzin dla każdej grupy) oraz indywidulane wsparcie specjalistyczne – prawne (1 spotkanie 1-godzinne z prawnikiem, tj. łącznie 1 godzina dla każdego Uczestnika Projektu)
 • omówienie realizacji indywidualnego programu reintegracji społeczno-zawodowej wraz z opracowaniem IPD (4 spotkania indywidualne z doradcą zawodowym po 1 godzinie, tj. łącznie 4 godziny dla każdego Uczestnika Projektu, podczas których nastąpi diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania);
 • grupowe poradnictwo zawodowe (2 spotkania grupowe po 8 godzin, tj. łącznie 16 godzin dla każdej grupy) obejmujące planowanie własnej kariery, wytyczanie własnej ścieżki kształcenia oraz kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich poprzez udział w mi.in. testach, grach i warsztatach);
 • szkolenia zawodowe dostosowane do wyników IPD (budownictwo, przemysł-produkcja, transport, gastronomia, usługi i inne) zakończone certyfikacją kompetencji/kwalifikacji;
 • pośrednictwie pracy (4 spotkania indywidualne po 1 godzinie, tj. łącznie 4 godziny dla każdego Uczestnika Projektu);
 • 3-miesięczne staże zawodowe dla 72 Uczestników wskazanych w IPD;

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • certyfikowane egzaminy zewnętrzne,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro Projektu w Hajnówce

Ul. Nowowwarszawska 20
17-200 Hajnówka
tel. 601 538 943

Wejście dla osób niepełnosprawnych od ul. Mazurskiej
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00

Kontakt elektroniczny  z koordynatorem

agnieszka.pierscionek@humaneo.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020