Projekt START do zatrudnienia!(RPLD.08.02.01-10-0064/19realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla:

 • osób w wieku 30 lat i więcej;
 • bezrobotnych i biernych zawodowo czyli emerytów, rencistów;
 • o niskich kwalifikacjach;
 • mieszkańców woj. Łódzkiego

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „START do zatrudnienia!” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.01.2020 r. do momentu wyczerpania miejsc.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) zajęć.

2. Zakres tematyczny:

 • analiza predyspozycji zawodowych i edukacyjnych
 • ocena możliwości i szans uzyskania pracy
 • identyfikacja potrzeb UP (w tym m. in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowanie dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania

3. Wymagana frekwencja – 100%.

4. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

[/vc_column_text][/vc_tta_section]

1. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.
2. Staże są przewidziane dla 140 Uczestników/-czek Projektu.
3. Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów powinno być zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełniać podstawowe wymogi zapewniające
wysoki standard stażu poprzez zapewnienie, iż:

a. staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy, która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu;
b. zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu i przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty;
c. stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji (w tym z zasadami BHP i przeciwpożarowymi), w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży / dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż;
d. po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej;
e. podmiot przyjmujący na staż umożliwia stażyście ocenę programu stażu w formie pisemnej.
4. Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy/-czki muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Koszt badań lekarskich pokrywa Beneficjent.
5. Osoba odbywająca staż powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie.
6. Uczestnik/-czka projektu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Staż może być wyjątkowo realizowany w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter
pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
7. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (lub 140 godzin miesięcznie w przypadku osób z niepełnosprawnością
zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności).
8. Stypendium za niepełny miesiąc ustalane będzie poprzez podzielenie kwoty przysługującego stypendium przez ilość dni kalendarzowych i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które należne jest świadczenie.
9. Kwotę stypendium szkoleniowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi:
a. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
b. nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł),
c. nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od wypłaconego stypendium Beneficjent zobowiązany jest naliczyć i odprowadzić wszystkie składki wynikające z przepisów, w tym: ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne.
10. Osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika stażu udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej wysokości. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu.
11. Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, za które przysługuje stypendium stażowe. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. W przypadku
niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.
12. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz refundacja kosztów opieki nad osobą zależną/ dzieckiem do lat 7.

[/vc_tta_accordion]

1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 8 godzin (4 spotkania po 2 godziny) indywidualnego pośrednictwa pracy

2. Zakres tematyczny:

 • zachęcanie do samodzielnego poszukiwania pracy
 • monitoring aktywności UP w poszukiwaniu pracy
 • pozyskiwanie oferty pracy
 • pomoc w tworzeniu CV i listu motywacyjnego
 • zachęcanie UP do udziału w targach pracy
 • informowanie o możliwości samozatrudnienia
 • analiza internetowych serwisów z ofertami pracy w regionie
 • organizacja spotkań z pracodawcami

3. Każdemu/-ej Uczestnikowi/-czce zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy w wybranym zawodzie, dobranych do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań

4. Wymagana frekwencja – 100%

5. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu

1. Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz uwzględniającymi specyfikę regionalnego rynku pracy

2. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 225 Uczestników/-czek Projektu, w tym:

 • 68 osób zostanie objętych szkoleniem umożliwiającym podjęcie zatrudnienia w zawodzie opiekun osoby starszej/niesamodzielnej lub asystent osobisty/asystent osoby z niepełnosprawnościami
 • 157 osób zostanie objętych szkoleniami w zawodach uznanych za deficytowe (na podstawie Barometru zawodów)

3. Uczestnikom/-czkom szkoleń Wykonawca zapewni: odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały dydaktyczne

4. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji

5. Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:

a. uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;

b. ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;

c. każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach

6. Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi 150 godzin miesięcznie (w przypadku mniejszej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się
proporcjonalnie)

7. Kwotę stypendium szkoleniowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi

a. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

b. nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości
0,00 zł)

c. nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

8. Osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych Płatnikiem składek za te osoby jest beneficjent.
Uczestnicy/-czki obowiązkowo podlegają także ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.

9. Osoba zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego za okres udokumentowanej niezdolności do odbywania szkolenia, przypadający w okresie jego trwania, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika szkolenia udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej wysokości

10. Wymagana frekwencja – 80%

11. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz refundacja kosztów opieki nad osobą zależną/ dzieckiem do lat 7

1. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami

2. Staże są przewidziane dla 140 Uczestników/-czek Projektu

3. Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów powinno być zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz spełniać podstawowe wymogi zapewniające
wysoki standard stażu poprzez zapewnienie, iż:

a. staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy, która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu;

b. zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu i przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty;

c. stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji (w tym z zasadami BHP i przeciwpożarowymi), w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż. Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży / dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż;

d. po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej;

e. podmiot przyjmujący na staż umożliwia stażyście ocenę programu stażu w formie pisemnej.

4. Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy/-czki muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Koszt badań lekarskich pokrywa Beneficjent.

5. Osoba odbywająca staż powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie.

6. Uczestnik/-czka projektu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Staż może być wyjątkowo realizowany w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter
pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

7. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (lub 140 godzin miesięcznie w przypadku osób z niepełnosprawnością
zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności).

8. Stypendium za niepełny miesiąc ustalane będzie poprzez podzielenie kwoty przysługującego stypendium przez ilość dni kalendarzowych i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które należne jest świadczenie.

9. Kwotę stypendium szkoleniowego należy rozumieć, jako wypłaconą uczestnikowi:

a. nie pomniejszoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

b. nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie obowiązującej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0,00 zł)

c. nie pomniejszoną o składki społeczne, na podstawie obowiązującej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od wypłaconego stypendium Beneficjent zobowiązany jest naliczyć i odprowadzić wszystkie składki wynikające z przepisów, w tym: ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne

10. Osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczestnika stażu udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA), wypłata stypendium przysługuje w pełnej wysokości. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu

11. Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, za które przysługuje stypendium stażowe. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. W przypadku
niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny

12. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz refundacja kosztów opieki nad osobą zależną/ dzieckiem do lat 7

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
 • Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe.
 • 3 miesięczne staże.
 • Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego.
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe.
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Orla 23, lok. 3
91-317 Łódź

tel.: 601-482-179, 534-332-120
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

W formie elektronicznej na adres:
sdz@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 924 983,06 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 732 484,06 zł

PLIKI DO POBRANIA

Skip to content