Staże zawodowe dla kolejnych uczestników projektu „START do zatrudnienia!”

Informujemy, że wraz z początkiem roku 2022 kolejni uczestnicy projektu „START do zatrudnienia!” rozpoczęli trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem będzie nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Staże organizowane są poprzez nawiązanie współpracy Partnera z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami. Przed rozpoczęciem stażu osoby biorące udział w projekcie zostały skierowane na badania lekarskie, które miały za zadanie zweryfikować ich gotowość do podjęcia pracy na danym stanowisku. Ponadto w trakcie odbywania stażu każdy ze stażystów może liczyć na stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz na ubezpieczenie NNW.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/start-do-zatrudnienia/