STAŻE ZAWODOWE OSTATNIM ETAPEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO

Przed uczestnikami ostatnich grup (VII, VIII, IX i X) projektu „Aktywizacja krok po kroku” pozostał najważniejszy etap wsparcia, czyli 4-miesięczne staże zawodowe, które pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności w danym zawodzie.  

 

To swoiste podsumowanie dotychczasowych, wieloetapowych działań, których celem jest wsparcie i aktywizacja osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, a także zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Uczestnicy to osoby w wieku 18-64 lat, zamieszkujące na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: braniewskim (z wyłącz. gm. Miejskiej Braniewo), pow. ostródzkim (z wyłącz. gm. m. Ostróda) oraz pow. elbląskim (z wyłącz. gm. Milejewo).

W ramach dotychczasowych działań beneficjenci projektu wzięli udział m.in. w diagnozie indywidualnych potrzeb i predyspozycji, wraz z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji, w aktywizacji społecznej poprzez indywidualne spotkania z psychologiem, w warsztatach poszukiwania pracy oraz w szkoleniu ICT, a także w szkoleniach zawodowych, których kontynuacją są staże zawodowe, odbywające się w okresie 4 miesięcy. 

Projekt „Aktywizacja krok po kroku” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – 29.02.2020 r.

Odwiedź stronę główną projektu „Aktywizacja krok po kroku”.