Strona projektu – W drodze do aktywności

Data aktualizacji strony: 20 września 2019 r.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla 72 osób  w wieku 15 lat i więcej, bezrobotnych zarejestrowanych, bezrobotnych niezarejestrowanych, osób ubogich pracujących i biernych zawodowo zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na obszarze woj. podkarpackiego w powiatach: jasielskim, przemyskim, ropczycko–sędziszowskim

Ww. osoby będą należeć min. do 1 z poniższych grup:

  1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – doświadczających wielokrotnego wykluczenia
  2. osoby lub rodziny , które korzystają z PO POŻ
  3. Kobieta
  4. Z obszarów wiejskich
  5. Z niepełnosprawnościami
  6. powyżej 50 r.ż.
  7. o niskich kwalifikacjach
  8. ubogie pracujące

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „W drodze do aktywności” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent)w okresie od 01.09.2018 do: 30.11.2019 r.
Rekrutacja do projektu została zakończona

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Warsztat umiejętności społecznych – indywidualne 3h/osobę
 • Indywidualny Plan Działania-indywidualne 3h/osobę
 • Warsztat umiejętności społecznych – grupowe 24h/grupę
 • Poradnictwo zawodowe – coaching – indywidualne 3h/osobę
 • Poradnictwo zawodowe – grupowe 16h/grupę

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

  • bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzące nabycia kwalifikacji zawodowych,
  • materiały dydaktyczne,
  • bezpłatne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
  • zwrot kosztów dojazdu
  • stypendium szkoleniowe
  • stypendium stażowe
  • catering

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:

ul. Długa 5, pokój 61
20-346 Lublin

tel.: 601 448 735

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W formie elektronicznej na adres:
andrzej.waclawek@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

W tym miejscu będą zamieszczane harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup.

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.