SUKCES KOLEJNYCH STAŻYSTÓW I ZATRUDNIONYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MOGĘ WSZYSTKO”

Projekt „Mogę wszystko” skierowanych jest do mieszkańców woj. dolnośląskiego, którzy ukończyli 30 rok życia. W ramach projektu Uczestnicy biorą udział w zróżnicowanych formach wsparcia aktywizacji zawodowej. Od początku realizacji projektu już 79 osób rozpoczęło staże zawodowe, natomiast 52 osoby po udziale w projekcie podjęły pracę zarobkową.

 

Ścieżka projektowa rozpoczyna się udziałem w poradnictwie zawodowym z identyfikacją potrzeb Uczestnika i opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD). Kolejnym krokiem są zajęcia grupowe z proaktywnego poszukiwania pracy. Następnie pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże. Dodatkowe formy mobilizacji zawodowej Uczestników projektu „Mogę wszystko” to zwroty za dojazdy i za osobę zależną.

Podjęte działania promocyjne pozwoliły na zrekrutowanie już 14 grup uczestników projektu „Mogę wszystko”. Udzielane w ramach tej inicjatywy formy wsparcia to realna pomoc w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych. Udział w aktywizacji zawodowej to dla Uczestników projektu szansa na poprawę swojej sytuacji zawodowej i materialnej.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Mogę wszystko”.

 

Humaneo realizuje projekt „Mogę wszystko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.