SWSiZ – spotkania z doradcą zawodowym dla grupy I

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu w terminie od 08.11.2021 r. do 09.11.2021 r. (grupa I) realizować będą grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe.

Wsparcie to ukierunkowane jest na własne planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich.

Ponadto pierwsi Uczestnicy Projektu od dnia 10.11.2021 r. realizować będą indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy. Celem tych spotkań jest pozyskiwanie przez uczestników projektu informacji o ofertach pracy, a także inicjowanie i organizowanie kontaktów pomiędzy Uczestnikami Projektu a pracodawcą. Pośrednik pracy będzie pomagać w doborze kandydatów na konkretne miejsca pracy, zgodnie z ich kwalifikacjami. Podczas spotkań Uczestnicy Projektu przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pozyskają także umiejętności konieczne do sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Pośrednik pracy pomoże także Uczestnikom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych na przedstawione oferty pracy. Realizowane w ramach projektu spotkania mają także na celu wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.