SWSiZ – uczestnicy realizują kolejne formy wsparcia

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu w terminie od 15.12.2021 r. do 16.12.2021 r. (grupa III) realizować będą grupowe zajęcia z doradcą zawodowym w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe.

Wsparcie to ukierunkowane jest na własne planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji/kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich.

Ponadto kolejni Uczestnicy Projektu w terminie od 16.12.2021 r. do 29.12.2021 r. realizować będą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe. Wsparcie to ukierunkowane jest na identyfikację potrzeb osób niepracujących, diagnozę możliwości doskonalenia zawodowego, analizę przyczyn braku pracy, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Wsparcie będzie miało formę indywidualnych rozmów uzupełnionych testami, popartymi wynikami Indywidualnego Planu Działania dla Uczestników Projektu.

Również kolejni Uczestnicy Projektu od dnia 18.12.2021 r. realizować będą indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy w ramach usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy. Celem tych spotkań jest pozyskiwanie przez uczestników projektu informacji o ofertach pracy, a także inicjowanie i organizowanie kontaktów pomiędzy Uczestnikami Projektu a pracodawcą. Pośrednik pracy będzie pomagać w doborze kandydatów na konkretne miejsca pracy, zgodnie z ich kwalifikacjami. Podczas spotkań Uczestnicy Projektu przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pozyskają także umiejętności konieczne do sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Pośrednik pracy pomoże także Uczestnikom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych na przedstawione oferty pracy. Realizowane w ramach projektu spotkania mają także na celu wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.