SZKOLIMY OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

Po raz kolejny ruszamy ze szkoleniem „Opiekun osoby starszej”. Szkolenie odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie. Szkolenie zostało dostosowane do preferencji i możliwości Uczestników projektu, a także do realiów rynku pracy.

 

Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:
a. uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
b. ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;
c. każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.

Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym. Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „START do zatrudnienia!”.

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 924 983,06 zł.
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 732 484,06 zł.