DLA KOGO JEST PROJEKT?

Zapraszamy do udziału w projekcie „Twoja droga do sukcesu”!

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1.  zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w jednym z powiatów: dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim, m. Wałbrzych, ząbkowickim;
 2.  jest osobą w wieku 18 lat i więcej;
 3.  jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 4.  jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 5.  pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 6.  nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).

Grupę docelową (GD) stanowić będą:

 1. osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (70% GD);
 2.  osoby bierne zawodowo (30% GD);
 3. osoby o niskich kwalifikacjach (50% GD);
 4. osoby w wieku 50+ (10% GD);
 5. osoby korzystające z PO PŻ (5% GD);
 6. osoby z niepełnosprawnościami (5% GD).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Twoja droga do sukcesu” realizowany przez Humaneo w okresie od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie od listopada 2021 do lipca 2022r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

–  bezpłatne szkolenia zawodowe
–  materiały szkoleniowe, catering
–  egzaminy zawodowe,
–  3-miesięczne staże zawodowe
–  stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
–  zwrot kosztów dojazdu,

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Poradnictwo psychologiczne: 6 godz./os. – poradnictwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne)
 • Poradnictwo prawne:
  1. Zajęcia indywidualne: 2 godz./os.
  2. Zajęcia grupowe: 6 godz./gr
 • Zajęcia indywidualne: 2 godz./os.
 • Zajęcia grupowe: 8 godz./gr.
 • Średnio 120 godz./gr.
 • 3 miesiące/os.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Legnicka 7/3, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 669 208 172
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres: tdds@humaneo.pl

HARMONOGRAMY:

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Skip to content