Weszli na rynek pracy z POWERem – kolejny projekt zakończony

Projekt „Wejdź na rynek pracy z POWERem” został zakończony. Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy dla 156 osób  w wieku 15-29 lat. Grupą docelowa projektu były  osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie woj. śląskiego, osoby pozostających bez pracy (130 osób biernych zawodowo i 25 bezrobotnych, w tym 12 osób długotrwale bezrobotnych), nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) nie zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.

Projekt zakładał aktywizację zawodowo-edukacyjną obejmującą identyfikację indywidualnych potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe, a także pośrednictwo pracy – dostępne w sposób ciągły.

Realizacja kompleksowego wsparcia doprowadziła do usamodzielnienia się uczestników projektu i ich  uniezależnienia od finałowej pomocy instytucjonalnej. Uczestnicy projektu podnieśli swoje możliwości do uzyskania zatrudnienia, dzięki zdobyciu wymaganych przez pracodawców umiejętności miękkich, kwalifikacji, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego.

Realizacja wsparcia zwiększyła możliwość uczestników do podjęcia pracy i w konsekwencji doprowadziła do podjęcia zatrudnienia:

  • wśród uczestników długotrwale bezrobotnych – na poziomie 70%,
  • wśród uczestników o niskich o niskich kwalifikacjach – na poziomie 49%,
  • wśród uczestników z niepełnosprawnością – na poziomie 17%,
  • wśród uczestników nie kwalifikujących się do wyżej wymienionych grup – na poziomie 74%.