Weź udział w projekcie „Razem przeciw wykluczeniu”!

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

·         jest osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego;

·         jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);

·         jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

·         nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (nie dotyczy osób odbywających karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego).

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są w osobnej zakładce na stronie www projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy.

Zapraszamy!