Strona projektu – „Wiek nowych możliwości”

Data aktualizacji strony: 25 września 2020 roku.

ZGŁOŚ UDZIAŁ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jeżeli jesteś PRACODAWCĄ
MOGĄCYM
ubiegać się o pomoc de minimis
wypełnij ten FORMULARZ

 

Jeżeli jesteś PRACOWNIKIEM organizacji
MOGĄCEJ ubiegać się o pomoc de minimis
wypełnij ten FORMULARZ

Jeżeli jesteś PRACODAWCĄ
NIE MOGĄCYM
ubiegać się o pomoc de minimis
wypełnij ten FORMULARZ

 

Jeżeli jesteś PRACOWNIKIEM organizacji
NIE MOGĄCEJ ubiegać się o pomoc de minimis
wypełnij ten FORMULARZ

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt przeznaczony jest do pracodawców zatrudniających więcej niż 9 pracowników (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw).

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 42 pracodawców spełniających z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną na terenie woj. małopolskiego oraz ich pracownicy/czki (w szczególności pracownicy powyżej 50 roku życia – tj. 168 osób (100 kobiety/68 mężczyzn; w tym min. 42 osób to osoby po 50 roku życia) mieszkający w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujący na terenie woj. małopolskiego.

Wsparciem objęci zostaną pracodawcy nie posiadający strategii zarządzania wiekiem, zainteresowani stworzeniem oraz wdrożeniem takiego dokumentu w ramach niniejszego projektu.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Wiek nowych możliwości” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2020r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1.10.2019 r. do 31.10.2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Szkolenie dopasowane będzie do poziomu UP – zbadany zostanie wyjściowy poziom kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowany do nich program szkoleń (opisany językiem efektów uczenia się) oraz metody pracy. W tym celu przeprowadzone zostaną pre-testy wśród UP i ankiety wśród pracodawców/kadry zarządzającej. Na zakończenie przeprowadzone zostaną testy badające postępy UP.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania wiekiem.
 • Prognozy demograf.w ujęciu globalnym i lokalnym.
 • Organizacja pracy z uwzględnieniem wieku pracowników.
 • Cykle rozwoju pracownika w organizacji.
 • Konflikt pokoleń.
 • Zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika z uwzględnieniem wieku.
 • Techniki motywowania i zarządzania pracownikami z uwzględnieniem wieku.
 • Korzyści wynikające z posiadania SZW przez pracodawcę.
 • Kluczowe elementy SZW.
 • Etapy tworzenia SWZ u pracodawcy.
 • Proces tworzenia SZW, udziału w tym procesie różnych grup interesariuszy.
 • Przegląd dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem.
 • Sposoby przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy związanej z wiekiem pracowników.

Diagnoza potrzeb doradczych – pierwsza wizyta doradcza ukierunkowana będzie na poznanie specyfiki danego MSP,wywiadu z kadrą zarządzającą/pracownikami działu HR w zakresie aktualnego stanu elementów ZZL funkcjonujących u pracodawcy, analiza dokumentacji pracodawcy w zakresie ZZL,rozpoznanie potrzeb/problemów i oczekiwań pracowników,wywiad z właścicielami/kadrą zarządzającą na temat oczekiwań/potrzeb.
WSPARCIE DORADCZE DOSTOSOWANE BĘDZIE DO SPECYFIKI I POTRZEB KONKRETNEGO PRACODAWCY.
Dotyczyć będzie zarówno kadry zarządzaj jak i pracowników. W procesie doradztwa nacisk położony jest na indywidualne podejście do potrzeb,oczekiwań i problemów zgłaszanych przez pracodawców i pracowników. Zakres doradztwa ma charakter praktyczny, ukierunkowany jest na stworzenie SZW indywidualnie dla każdego MSP w formie dokumentu podpisanego przez organ decyzyjny w MSP.

WSPARCIE DORADCZE DOTYCZY WDROŻENIA WYBRANEGO/YCH ELEMENTU/ÓW(NARZĘDZI) STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM.
WSPARCIE DORADCZE DOSTOSOWANE BĘDZIE DO SPECYFIKI I POTRZEB KONKRETNEGO PRACODAWCY. Dotyczyć będzie zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników. W procesie doradztwa nacisk położony jest na indywidualne podejście do potrzeb, oczekiwań i problemów zgłaszanych przez pracodawców i pracowników. Zakres doradztwa ma charakter praktyczny,ukierunkowany jest na wdrożenie elementu/ów SZW indywidualnie dla każdego MSP.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • opracowanie i wdrożenie (min. jednego elementu) strategii zarządzania wiekiem;
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia pracowników powyżej 50 roku życia;
 • wsparcie pracujących na stanowiskach o znacznym obciążeniu dla zdrowia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:

Biuro zlokalizowane na parterze z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, parkingi)
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz,
pokój numer: B030.

tel.: 18 547 70 70
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
wieknowychmozliwosci@humaneo.pl

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 471 699,65 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 400 944,70 zł

W ramach działań z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami:

  • stworzono stronę projektową www dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami
  • biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (umiejscowione na parterze)
  • wykorzystano wizerunki osób z niepełnosprawnościami w aktywnych i różnych rolach społecznych
  • wszystkie informacje o projekcie oraz w trackie realizacji projektu przekazywane są łatwym językiem
  • przygotowano alternatywne formy materiałów projektowych np.  dokumenty w wersjach elektronicznych, z możliwością powiększonego druku, nagrania audio-wizualne promujące projekt – filmy na YouTube itp.)

PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty rekrutacyjne ważne od 10.06.2020 r. dla pracodawców MOGĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ o pomoc de minimis

Dokumenty rekrutacyjne ważne od 10.06.2020 r. dla pracodawców NIE MOGĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ o pomoc de minimis