Projekt „Właściwa ścieżka aktywności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 554 118,93 zł.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo);
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia;
 • osoby, które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego, w tym powiatów: chodzieskiego (jedną z gmin: Budzyń – gmina wiejska, Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin), wągrowieckiego (jedną z gmin: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, Wągrowiec, Wągrowiec – gmina wiejska), złotowskiego (jedną z gmin: Jastrowie, Lipka – gmina wiejska, Okonek, Tarnówka – gmina wiejska, Zakrzewo – gmina wiejska, Złotów, Złotów – gmina wiejska).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Właściwa ścieżka aktywności” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 1.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • wzmocnienie postawy UP
 • wspieranie UP w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby
 • odkrywanie potencjału pracy w grupie i możliwości własnej dynamiki wśród osób posiadających podobne problemy
 • wzrost świadomości samego siebie, swoich celów
 • wzmacnianie naturalnych umiejętności społecznych Uczestników/Uczestniczek potencjału i zasobów
 • udzielanie porad lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia
 • pomoc w opracowaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej
 • rozwiązywanie konfliktów rodzinnych
 • zdefiniowanie kwestii spornych kryzysu
 • wypracowanie wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia, łagodzącego lub kończącego sprawę
 • identyfikacja potrzeb osób niepracujących
 • diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego
 • analiza przyczyn braku pracy
 • identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
 • planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 • wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych kompetencji
 • dla każdego Uczestnika/-czki zostanie opracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji (IŚR)
 • wychowanie dzieci czy praca, budowanie planu rozwojowego, pomoc w pokonywaniu barier i obaw, godzenie ról społecznych i zawodowych
 • wzmocnienie motywacji wewnętrznej do pracy podczas okresu wychowawczego
 • szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy
 • pozyskiwanie informacji o ofertach pracy
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów pomiędzy UP a pracodawcą
 • dobór kandydatów na konkretne miejsca pracy, zgodnie z ich kwalifikacjami
 • przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej
 • umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy
 • wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia
 • umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
 • umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego
 • ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • ubezpieczenie NNW w trakcie realizacji staży zawodowych.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Kościuszki 25
64-800 Chodzieży

tel.: 609-411-983

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W formie elektronicznej na adres: wsa@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 651904,63 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 554 118,93 zł

Skip to content