WSPARCIE MOTYWACYJNE DLA UCZESTNIKÓW GRUPY I PROJEKTU

Już w poniedziałek 16 listopada grupa I uczestników projektu „Nowa droga do pracy” rozpoczyna wsparcie motywacyjne (psychologiczne) w ramach spotkań indywidualnych. Realizowane zajęcia opierają się na współdziałaniu z doradcą zawodowym w zakresie wsparcia decyzyjnego, identyfikacji obszarów diagnozowanych testami psychologicznymi oraz na wsparciu doradcy zawodowego w formowaniu informacji zwrotnej dla klienta.

Jednocześnie zajęcia z psychologiem będą dotyczyły podniesienia motywacji do zmiany sytuacji zawodowej uczestnika projektu, przyjęcia postawy proaktywnej i utrzymaniu odpowiedniego poziomu motywacji przez cały okres udziału w projekcie.

Wyniki diagnozy zostaną przekazane doradcy zawodowemu w celu pełnego obrazu możliwości rozwojowych każdego z uczestników. Wsparcie będzie pozbawione barier równościowych i będzie zgodne z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla os. z niepełnosprawnościami.

Sprawdź harmonogram dla I grupy:
www.humaneo.pl