WSPARCIE MOTYWACYJNE DLA UCZESTNIKÓW GRUPY II

W czwartek 21 stycznia grupa II uczestników projektu rozpocznie zajęcia z obszaru wsparcia motywacyjnego (psychologicznego) podczas spotkań indywidualnych. To przede wszystkim współdziałanie z doradcą zawodowym w zakresie wsparcia decyzyjnego, identyfikacji obszarów diagnozowanych testami psychologicznymi oraz wsparciedoradcy zawodowego w formowaniu informacji zwrotnej dla klienta. 

Spotkania z psychologiem będą skupiać się na podniesieniu motywacji do zmiany sytuacji zawodowej uczestnika projektu, przyjęcia proaktywnej postawy i utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji przez cały okres udziału w projekcie „Nowa droga do pracy”. 

Wyniki przygotowanej diagnozy zostaną przekazane doradcy zawodowemu w celu pełnego obrazu możliwości rozwojowych każdego z uczestników. Warto podkreślić, że wsparcie będzie pozbawione barier równościowych i będzie zgodne z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla os. z niepełnosprawnościami.

Sprawdź harmonogram dla I grupy:
www.humaneo.pl