Projekt „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE wynosi 829 674,16 zł

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • pozostają bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne długotrwale)
 • ukończyły 18 rok życia;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze MOF Ełku (gmina miejska Ełk lub gmina wiejska Ełk)

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” realizowany jest przez Humaneo (Lider) oraz INFOS Tomasz Żurek (Partner) w okresie od 1.06.2020 r. do 30.09.2021 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1.06.2020r. do 31.01.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie indywidualne spotkanie z psychologiem (1 spotkanie 3 godzinne – łącznie 3 godzin wsparcia) oraz z doradcą zawodowym (1 spotkanie 3 godzinne – łącznie 3 godzin wsparcia)
 2. Zakres tematyczny:
  • analiza potrzeb i możliwości
  • analiza problemów społecznych
  • wspólna praca psychologa i Uczestnika/czki projektu nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez Uczestnika/czkę projektu decyzji dotyczącej drogi rozwoju społecznego – w ramach spotkań z psychologiem
  • Pomoc w wyborze zawodu
  • ocena zawodowa
  • wspólna praca doradcy zawodowego i Uczestnika/czki projektu nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez Uczestnika/czkę decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy
  • zachęcanie kobiet i mężczyzn do udziału w szkoleniach stereotypowo przypisanych tylko do jednej płci
  • zachęcanie kobiet do podejmowania specjalności lepiej płatnych
  • przygotowywanie IPD i ścieżki reintegracji
  • IPD/ścieżka reintegracji zawierać będzie dobór metod nauczania
  • ustalenie z UP działań dostosowanych do ich sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie indywidualne spotkanie z psychologiem/pedagogiem/prawnikiem/doradcą zawodowym (5 spotkań po 2 godziny – łącznie 10 godzin wsparcia)
 2. Zakres tematyczny: występowanie skorelowanych trudności bytowych i pozamaterialnych implikuje kompleksowe podejście do sytuacji Uczestnika Projektu/rodziny. Specjalistyczne poradnictwo uwzględnia interdyscyplinarne działania wszystkich specjalistów. W zależności od zdiagnozowanych problemów/deficytów:
  • poradnictwo zawodowe – rozwiązywanie problemów zawodowych, pomoc w przygotowaniu CV, określenie list potencjalnych pracodawców, określenie kompetencji i umiejętności Uczestnika/czki Projektu;
  • poradnictwo pedagogiczne – obejmuje wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic-dziecko, relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, wartości rodziny i jej poszczególnych członków;
  • poradnictwo prawne – w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz pozostałych dziedzin w zależności od potrzeb;
  • poradnictwo psychologiczne – likwidowanie braków i deficytów Uczestnika/czki Projektu, analiza problemów, pomoc w samodzielnym przezwyciężaniu kryzysów, motywowanie Uczestnika/czki Projektu.
 1. Wymagana frekwencja – min. 80%
 2. Uczestnikom/-czkom Projektu (UP) przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie indywidualne spotkanie z coachem (6 spotkań po 2 godziny – łącznie 12 godzin wsparcia)
 2. Zakres tematyczny:
  • inicjowanie
  • identyfikacja problemów i ograniczeń
  • motywowanie i prowadzenie Uczestnika/czki Projektu przez proces zmian, który ma doprowadzić do powrotu do zatrudnienia. Celem jest wsparcie osoby podczas poszukiwania pracy. W wyniku realizacji procesu coachingu uczestnik powinien zdobyć umiejętności podejmowania świadomych, ukierunkowanych na rozwój kariery działań, które pomogą mu w znalezieniu zatrudnienia
 3. Wymagana frekwencja – min. 80%
 4. Uczestnikom/-czkom Projektu (UP) przysługuje zwrot kosztów dojazdu
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w szkoleniu grupowym (4 spotkania po 4 godziny – 16 godzin wsparcia)
 2. Zakres tematyczny:
  • rozwój umiejętności osobistych (m.in. podejmowanie decyzji, kreatywność ,zarządzanie czasem, pokonywanie problemów zewnętrznych)
  • kształtowanie kompetencji interpersonalnych (m.in. praca w zespole, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, podział ról w zespole, budowanie relacji z ludźmi, którzy dopiero się poznają)
 3. Uczestnikom/-czkom szkoleń Wykonawca zapewni: odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe
 4. Wymagania rozpoczęcia wsparcia – zakończenie pierwszej formy wsparcia
 5. Wymagana frekwencja – min. 80%
 6. Uczestnikom/-czkom Projektu (UP) przysługuje zwrot kosztów dojazdu
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w szkoleniu zawodowym grupowym (10 spotkań po 8 godzin – łącznie 80 godzin wsparcia)
 2. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 60 Uczestników/-czek Projektu.
 3. Zakres tematyczny: szkolenia będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby UP oraz zapotrzebowanie na warmińsko-mazurskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych. Sytuacja na rynku pracy dynamicznie się zmienia w związku z tym Wnioskodawca pragnie dostosować szkolenie do aktualnego zapotrzebowania na podstawie dokumentów strategicznych dla województwa Warmińsko-Mazurskiego, rankingu zawodów deficytowych w WWM, barometru zawodowego, ofert pracy (zapotrzebowania pracodawców na określone kwalifikacje), raportów na temat sytuacji na rynku pracy oraz przede wszystkim na podstawie IPD. Zostaną przeprowadzone również ankiety/rozmowy z pracodawcami w MOF Ełku (WWM).
 4. Uczestnikom/-czkom szkoleń Wykonawca zapewni:
  • odpowiednich wykładowców/trenerów
  • odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe
  • catering
  • materiały szkoleniowe
 5. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem odpowiedniego dokumentu (np. certyfikatu, dyplomu) potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji bądź kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie
 6. Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach oraz pozytywne wynik z testu wewnętrznego
 7. UP przysługują: materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, otrzymanie certyfikatu (w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu) oraz zwrot kosztów dojazdu
 1. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami (max 40 godzin w tygodniu; 8 godzin dziennie, w przypadku osób niepełnosprawnych max 35 godzin w tygodniu; 7 godzin dziennie)
 2. Staże są przewidziane dla 60 Uczestników/-czek Projektu na okres 3 miesięcy.
 3. Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy/-czki muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Koszt badań lekarskich pokrywa Beneficjent.
 4. Staże będą się odbywały na podstawie umów stażowych zawieranych na okres 3 miesięcy oraz w oparciu o program stażu. Szczegóły realizacji stażu określa umowa stażowa podpisywana pomiędzy Beneficjentem, pracodawcą a stażystą.
 5. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym. Stypendium za niepełny miesiąc ustalane będzie poprzez podzielenie kwoty przysługującego stypendium przez ilość dni kalendarzowych i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które należne jest świadczenie. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu.
 6. Osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych Płatnikiem składek za te osoby jest Beneficjent. Uczestnicy/-czki obowiązkowo podlegają także ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.
 7. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy pełny przepracowany miesiąc. Urlop należy wykorzystać przed zakończeniem realizacji stażu. W przypadku niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.
 8. Staże realizowane będą pod nadzorem opiekuna stażysty, na podstawie umowy stażowej oraz w oparciu o program stażu. Po zakończeniu udziału w stażu, Uczestnik/-czka otrzyma opinię z przebiegu stażu wraz z opisem wykonywanych czynności.
 9. UP przysługuje ubezpieczenie NNW, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na staż.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • materiały szkoleniowe
 • catering
 • egzaminy zawodowe
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • ubezpieczenie NNW w trakcie realizacji staży zawodowych

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Suwalska 84/pok. 105
19-300 Ełk

Telefonicznie: +48 661 906 636

W formie elektronicznej na adres: wystarczychciec@humaneo.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

HARMONOGRAMY

PLIKI DO POBRANIA

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 999 040,94 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 949 088,89 zł

Skip to content