Strona projektu – Z nadzieją na lepsze jutro (kierunek praca)

Data aktualizacji strony: 20 marca 2019 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

-min. 65 (40K/25M) os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa”;

-min. 10(8K/2M) os. korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);

-min. 45(28K/17M) osoby niepełnosprawne, w tym osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (min. 31%UP tj. 38 os.-28K/17M)

-min. 62 (34K/28M) osoby bezrobotne (osoby z III profilem będą miały pierwszeństwo udziału w projekcie).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Kierunek -> PRACA” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz PRETENDER Adrian Wronka (Partner) w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2020r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1.09.2018 r. do 31.07.2019 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

-min. 65 (40K/25M) os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa”;

-min. 10(8K/2M) os. korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ);

-min. 45(28K/17M) osoby niepełnosprawne, w tym osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (min. 31%UP tj. 38 os.-28K/17M)

-min. 62 (34K/28M) osoby bezrobotne (osoby z III profilem będą miały pierwszeństwo udziału w projekcie).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Kierunek -> PRACA” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz PRETENDER Adrian Wronka (Partner) w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2020r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1.09.2018 r. do 31.07.2019 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestnika.
 • Diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego.
 • Poszukiwanie przyczyn braku zatrudnienia.
 • PORADNICTWO ZAWODOWE GRUPOWE – warsztaty z zakresu proaktywnego poszukiwania pracy: 24h/gr.
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: 4h/os. (dla 72 UP)
 • Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy.
 • Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.
 • Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 • Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.
 • Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego.
 • Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Nawojowska 3
33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 547 70 70
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
kierunekpraca@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

Wkrótce w tym miejscu pojawią się szczegółowe informacje o terminach zajęć prowadzonych w ramach projektu.

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

ZAKOŃCZYLIŚMY PROJEKT „KIERUNEK -> PRACA”

Z dniem 30. kwietnia 2020 roku zakończyliśmy realizację projektu „Kierunek -> Praca”. Uczestnicy projektu skorzystali z wielu bezpłatnych form aktywizacji zawodowej. Projekt skierowany był dla osób zamieszkujących terem woj. małopolskiego. W projekcie „Kierunek -> Praca” wzięły udział osoby w wieku 30 i więcej lat, długotrwale bezrobotne i bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach. Bezpłatne wsparcie, którego [...]

3-MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE ROZPOCZĘTE!

1 lutego ostatni uczestnicy projektu „Kierunek → PRACA” rozpoczęli 3-miesięczne staże zawodowe, które pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności w ramach nowych kwalifikacji zawodowych.    To ostatni trzeci etap działań na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących powiaty: nowotarski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, tarnowski i miasto Tarnów. Zakończenie stażu planowane jest na kwiecień. Zanim uczestnicy projektu [...]

OSTATNIE SZKOLENIE Z ZAKRESU „PRACOWNIK GOSPODARCZY Z ELEMENTAMI KONSERWATORA TERENÓW ZIELONYCH”

Od wczoraj (19 grudnia) uczestnicy projektu „Kierunek → PRACA” biorą udział w ostatnim już szkoleniu zawodowym pn. „Pracownik gospodarczy z elementami konserwatora terenów zielonych”.   Szkolenie dla 12 osób to część działań projektowych, które ukierunkowane są przede wszystkim na podniesienie, uzupełnienie, a także zmianę kwalifikacji dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy i biernych zawodowo. Beneficjenci projektu to [...]