„Z POWER-em NA RYNEK PRACY”. NIEWIELE CZASU DO KOŃCA REKRUTACJI

Niewiele ponad trzy tygodnie (do 31.12.2020) pozostały do zakończenia rekrutacji do projektu pn. „Z POWER-em na rynek pracy”. Do udziału zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące wyłącznie obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

Projekt uwzględnia w sposób szczególny osoby z miast średnich, tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, które chcą zwiększyć nie tylko swoją aktywność zawodową, ale przede wszystkim zdolność do zatrudnienia!

Warto podkreślić jakie korzyści dla uczestników niesie udział w projekcie „Z POWER-em na rynek pracy”. Do najważniejszych należą:

  • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem,

  • materiały dydaktyczne,

  • catering,

  • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,

  • 3-miesięczne staże zawodowe,

  • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia,

  • zwroty kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dotyczy szkoleń i staży).

Szczegóły dotyczące wsparcia i pomocy oferowanej podczas działań projektowych są dostępne na stronie projektowej:
www.humaneo.pl

Przypominamy również, że zgłoszenia można składać w biurze projektu w Elblągu przy ulicy Warszawskiej 55, a także drogą telefoniczną i mailową: