DLA KOGO JEST PROJEKT?

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • jest osobą w wieku 18-29 lat,
 • jest osobą fizyczną, która zamieszkuje na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia) tj. powiat chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki,
 • jest osoba bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy: 100% tych osób to osoby należące do kategorii NEET,
 • jest osobą pracującą, znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku pracy
 • jest osobą niepełnosprawna
 • jest osobą o niskich kwalifikacjach,
 • jest osobą zamieszkującą miasta średnie lub miasta tracące funkcje  społeczno – gospodarcze tj. Chrzanów, Olkusz, Wadowice, Andrychów, Oświęcim, Trzebinia,
 • jest kobietą,
 • jest imigrantem/imigrantką; reemigrantem/reemigrantką , osobą odchodzącą z rolnictwa lub członkiem  ich rodziny

OPIS DZIAŁAŃ Z ZAKRESU RÓWNOŚCI SZANS W TYM DOSTOSOWANIE PROJEKTU DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

– zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja zarówno kobiet jak i mężczyzn),
– rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.
– używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,
– zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
– umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
– zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie (w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,
– dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących),
– dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
– organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu (uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)
– przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji
– materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP – niestereotypujące język wrażliwy na płeć,
– oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu,
-materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania,
– materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Z POWEREM do zmian!” realizowany jest przez Humaneo w okresie 1.09.2020 do 31.01.2023

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 09.2020 do 12.2022

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Szkolenia zawodowe – 88h/os.
 • Staże zawodowe – 3 miesiące/os.

Planowane wsparcie to np:

 • Poradnictwo psychologiczne – 6h/os
 • Warsztaty kompetencji społecznych – 16h/os
 • Coaching – 14h/os.
 • lub inne wynikające z IPD

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe,
 • materiały szkoleniowe, catering,
 • egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • refundacja kosztów dojazdu i/lub kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:

ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz

tel. 669 208 172

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W formie elektronicznej na adres: zpoweremdozmian@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 999 040,94 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 949 088,89 zł

Zgłoś się do projektu „Z POWERem do zmian!”:

Skip to content