STRONA PROJEKTU – Z POWER-EM NA RYNEK PRACY

Data aktualizacji strony: 19 lutego 2021 roku

Projekt ,,Z POWER-em na rynek pracy” POWR.01.02.01-28-0034/19
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, w tym do osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób bez doświadczenia zawodowego.

Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób zamieszkujących obszar województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności osób z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 80 osób (48K, 32M), poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową prowadzącą m.in. do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcia minimalnego poziomu kryterium efektywności zatrudnieniowej.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Z POWER-em na rynek pracy” realizowany jest przez Humaneo w okresie do 01.09.2020 r. do 31.07.2021 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 • 6h/ na osobę (6 spotkań po 1 h)
 • Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej UP
 • Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem UP
 • Realizacja IPD przez UP ze wsparciem doradcy zawodowego
 • Zakończenie realizacji IPD, podsumowanie działań
 • 16h/grupę (4 spotkania po 4 h)
 • Poznanie potencjału zawodowego
 • Rynek pracy i oferta edukacyjna – informacje o specyfice rynku pracy
 • Assessment Centre
 • Poszukiwanie pracy – aktywne metody poszukiwania pracy, video-CV, zakładanie kont/profili na portalach dot. zatrudnienia
 • Równość szans i godzenia życia zawodowego z osobistym, obrona przed nierównym traktowaniem, przełamywanie stereotypów
 • śr. 90h/grupę (śr. 15 spotkań po 6 h)
 • szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego rynku pracy
 • szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub nabycia kompetencji
 • Celem odbycia stażu jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego.
 • Okres trwania stażu – 3 miesiące
 • W ramach realizacji zadania UP otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zostanie skierowany na badania lekarskie, zostanie objęty ubezpieczeniem NNW.
 • 2h/osobę (2 spotkania po 1 h)
 • Pozyskiwanie ofert pracy
 • Przedstawienie kandydatury UP lokalnym pracodawcom
 • Inicjowanie spotkań UP z pracodawcami
 • Zbieranie i przedstawianie UP informacji nt. naborów, ofert pracy, targów pracy

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
 • zwroty kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dotyczy szkoleń i staży)

Biuro Projektu:
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

tel. +48 605 202 933

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

e-mail: zpoweremnarynekpracy@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

19.10.2020 – 16.02.2021: Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)

01.01.2021 – 30.04.2021: Staże zawodowe

Szanowni Państwo,
na stronie znajdują się aktualne harmonogramy poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu. W przypadku zajęć „długoterminowych” harmonogramy będą sukcesywnie aktualizowane o kolejne spotkania, a także uzupełniane o kolejne formy wsparcia dla poszczególnych grup.

W razie pytań prosimy o kontakt z kadrą projektu.

20.10.2020 – 18.02.2021: Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)

01.01.2021 – 30.04.2021: Staże zawodowe

Szanowni Państwo,
na stronie znajdują się aktualne harmonogramy poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu. W przypadku zajęć „długoterminowych” harmonogramy będą sukcesywnie aktualizowane o kolejne spotkania, a także uzupełniane o kolejne formy wsparcia dla poszczególnych grup.

W razie pytań prosimy o kontakt z kadrą projektu.

06.11.2020 – 04.03.2021: Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)

01.01.2021 – 30.04.2021: Staże zawodowe

Szanowni Państwo,
na stronie znajdują się aktualne harmonogramy poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu. W przypadku zajęć „długoterminowych” harmonogramy będą sukcesywnie aktualizowane o kolejne spotkania, a także uzupełniane o kolejne formy wsparcia dla poszczególnych grup.

W razie pytań prosimy o kontakt z kadrą projektu.

01.01.2021 – 30.04.2021: Staże zawodowe

Szanowni Państwo,
na stronie znajdują się aktualne harmonogramy poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu. W przypadku zajęć „długoterminowych” harmonogramy będą sukcesywnie aktualizowane o kolejne spotkania, a także uzupełniane o kolejne formy wsparcia dla poszczególnych grup.

W razie pytań prosimy o kontakt z kadrą projektu.

27.01.2021 – 16.02.2021: Szkolenie zawodowe – Pomoc kuchenna

Szanowni Państwo,
na stronie znajdują się aktualne harmonogramy poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu. W przypadku zajęć „długoterminowych” harmonogramy będą sukcesywnie aktualizowane o kolejne spotkania, a także uzupełniane o kolejne formy wsparcia dla poszczególnych grup.

W razie pytań prosimy o kontakt z kadrą projektu.

26.01.2020 – 16.03.2021: Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)

04.02.2021 – 11.02.2021: Poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo,
na stronie znajdują się aktualne harmonogramy poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu. W przypadku zajęć „długoterminowych” harmonogramy będą sukcesywnie aktualizowane o kolejne spotkania, a także uzupełniane o kolejne formy wsparcia dla poszczególnych grup.

W razie pytań prosimy o kontakt z kadrą projektu.

15.02.2021 – 23.02.2021: Identyfikacja potrzeb – opracowanie IPD

17.02.2021 – 25.02.2021: Poradnictwo zawodowe

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu:  991 888,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 942 293,60 zł

PLIKI DO POBRANIA