Zajęcia z opracowywania IŚR dla kolejnych uczestników

W dniu dzisiejszym kolejni uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” rozpoczynają spotkania w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Dla każdego z uczestników przewidziano cztery godziny zajęć.

Zajęcia te będą miały na celu między innymi diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb uczestników projektu. Ponadto pomogą one w identyfikacji potrzeb i deficytu każdej z osób biorących udział w projekcie, pomogą też w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia oraz w opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Kolejna zaplanowana forma wsparcia dla uczestników to indywidualne poradnictwo psychologiczne. Efektem zajęć będzie nabycie przez Uczestników Projektu umiejętności psychologicznych i społecznych niezbędnych dla efektywnego poruszania się po rynku pracy, funkcjonowania w społeczeństwie oraz radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.