Zakończenie projektu pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa”

Zakończył się realizowany przez Stowarzyszenie HUMANEO projekt pn. „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa”. Jego najważniejszym celem było wsparcie osób najbardziej potrzebujących z terenu województwa małopolskiego, które bez udziału w projekcie miały niewielkie szanse na powrót do aktywności zawodowej.

W pierwszej kolejności do projektu zostały zakwalifikowane osoby zagrożone ubóstwem, które wielokrotnie doświadczały wykluczenia społecznego, w tym m.in. osoby bezrobotne, niepełnosprawne, korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet mających minimum trójkę dzieci lub dziecko do 5. roku życia, a także osób niepełnosprawnych.

Docelowa grupa uczestników liczyła 50 osób, pochodzących wyłącznie z obszarów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi, w tym z powiatów: nowotarskiego, brzeskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, miasta Nowego Sącza, suskiego, tarnowskiego, miasta Tarnowa, dąbrowskiego, limanowskiego, gorlickiego, olkuskiego, chrzanowskiego, miechowskiego i oświęcimskiego. Każdy uczestnik został objęty indywidualną identyfikacją potrzeb oraz potencjału. Osoby biorące udział w projekcie skorzystały także z usług aktywnej integracji, w tym z poradnictwa zawodowego, coachingu, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych i staży.

Podczas realizowanego projektu Stowarzyszenie HUMANEO osiągnęło wymagany poziom wskaźników, świadczących o skutecznym przeprowadzeniu działań z obszaru aktywizacji społecznej i zawodowej, w tym m.in. wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

Projekt został zrealizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja, a łączna kwota jego dofinansowania z UE wyniosła 880 050,00 zł.