Zapraszamy do udziału w projekcie „Kierunek dla Ciebie – Aktywizacja!”

To szansa nie tylko na aktywizację, ale także na całkowitą zmianę sytuacji zawodowej. Stowarzyszenie HUMANEO zaprasza do udziału w projekcie pn. „Kierunek dla Ciebie – Aktywizacja!”, który skierowany jest do osób w wieku 18-64 lat, które są bezrobotne i bierne zawodowo oraz zamieszkują obszar województwa mazowieckiego.

Celem projektu jest pomoc w uzyskaniu zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na obszarach gmin poniżej progu defaworyzacji, wyznaczonych według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. W tym przypadku dotyczy to powiatów: makowskiego, przysuskiego oraz sierpeckiego (województwo mazowieckie).

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w okresie do 31 grudnia 2021 r. poprzez: identyfikację problemów, potencjałów, predyspozycji i potrzeb uczestników, coaching z zakresu umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy, a także staże zawodowe. 

Uczestnicy skorzystaj z bezpłatnych szkoleń zawodowych, otrzymają materiały dydaktyczne, a także certyfikat nadający kwalifikacje po ukończeniu szkolenia. Wśród korzyści są jest stypendium szkoleniowe oraz pomoc i wsparcie w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW, mogą również skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu. 

Zgłoszenia do projektu można składać:

  • osobiście w biurze projektu: ul. Grabowa 14, 06-200 Maków Mazowiecki,
  • telefonicznie po numerami: 663 031 704, 693 160 932, 
  • lub w formie elektronicznej na adres: kdc-a@humaneo.pl
  • biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00