Projekt: Zrób krok w stronę aktywności

Data aktualizacji strony: 7 czerwca 2019 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące woj warmińsko-mazurskiego
 • bierne zawodowo lub bezrobotne
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej
 • w tym również osoby niepełnosprawne

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Zrób krok w stronę aktywności”  realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Multi-Profit Robert Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – do 31.12.2020 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.01.2019 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie indywidualne spotkanie z psychologiem (2 godziny, 1 spotkanie po 2 godziny) oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (4 godziny, 2 spotkania po 2 godziny).
 2. Zakres tematyczny: przeprowadzenie diagnozy sytuacji Uczestników/czek projektu (zainteresowań, predyspozycji, umiejętności, uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych, sytuacji na rynku pracy), identyfikacja problemów społecznych, zawodowych i możliwość ich rozwiązania, wybór indywidualnej ścieżki reintegracji.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługują materiały piśmiennicze oraz zwrot kosztów dojazdu.
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie indywidualne spotkania w ramach poradnictwa psychologicznego (8 godzin, 4 spotkania po 2 godziny).
 2. Zakres tematyczny: przełamywanie barier, budowanie pozytywnego myślenia, zwiększenie motywacji do działania, wzmacnianie wiary we własne możliwości, poznanie predyspozycji i mocnych stron, poznanie technik radzenia sobie ze stresem.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. Uczestnikom/-czkom Projektu (UP) przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w warsztatach „Chcieć to móc” (24 godziny, 4 spotkania po 6 godzin) oraz „Zarządzanie czasem, czyli planowanie i organizacja czasu pracy” (24 godziny, 4 spotkania po 6 godzin).
 2. Zakres tematyczny warsztatów „Chcieć to móc”: zagadnienia związane z asertywnością, współdziałaniem i umiejętnościami współpracy, umiejętnościami komunikacyjnymi, umiejętnościami postępowania w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów. Zakres tematyczny warsztatów „Zarządzanie czasem, czyli planowanie i organizacja czasu pracy”: sposoby na podniesienie swojej efektywności w pracy, metody wzmacniania motywacji oraz techniki organizowania pracy własnej.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. UP przysługują materiały biurowe, catering (obiad i przerwa kawowa) oraz zwrot kosztów dojazdu.
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy (30 godzin, 5 spotkań po 6 godzin)
 2. Zakres tematyczny: identyfikacja mocnych i słabych stron – określenie potencjału zawodowego i swojej sytuacji na rynku pracy, poznanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; tworzenie własnej oferty pracy.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. UP przysługują materiały biurowe, catering (obiad i przerwa kawowa) oraz zwrot kosztów dojazdu.
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (4 godziny, 2 spotkania po 2 godziny).
 2. Zakres tematyczny: kompleksowa i indywidualna pomoc w zakresie poszukiwania pracy zgodnie z kwalifikacjami i oczekiwaniami Uczestników/czek oraz potrzebami lokalnego rynku pracy, motywowanie Uczestników/czki projektu do samodzielnej aktywności w poszukiwaniu stażu i pracy.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. UP przysługują materiały piśmiennicze oraz zwrot kosztów dojazdu.
 1. Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (8 godzin, 4 spotkania po 2 godziny).
 2. Zakres tematyczny: zbadanie indywidualnych predyspozycji, preferencji, kompetencji i uzdolnień zawodowych Uczestników/czek projektu, określenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz informowanie o specyfice lokalnego rynku pracy.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. UP przysługują materiały piśmiennicze oraz zwrot kosztów dojazdu.
 1. Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych określonych na podstawie i w zgodzie z zapisami opracowywanego IPD, uwzględniając predyspozycje zawodowe i możliwości UP, a także specyfikę regionalnego rynku pracy.
 2. Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 100 Uczestników/-czek Projektu.
 3. Szkolenia będą kończyć się egzaminem zawodowym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 4. Uczestnikom/-czkom szkoleń Wykonawca zapewni: odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe i dydaktyczne.
 5. Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach oraz przystąpienie do egzaminu.
 6. UP przysługują: materiały dydaktyczno-biurowe, stypendium szkoleniowe, możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, otrzymanie certyfikatu (w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu) oraz zwrot kosztów dojazdu.
 1. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.
 2. Staże są przewidziane dla 50 Uczestników/-czek Projektu.
 3. Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy/-czki muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Koszt badań lekarskich pokrywa Beneficjent.
 4. Staże będą się odbywały na podstawie umów stażowych zawieranych na okres 6 miesięcy oraz w oparciu o program stażu. Szczegóły realizacji stażu określa umowa stażowa podpisywana pomiędzy Beneficjentem, pracodawcą a stażystą.
 5. Osoba odbywająca staż powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności- 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie.
 6. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym. Stypendium za niepełny miesiąc ustalane będzie poprzez podzielenie kwoty przysługującego stypendium przez ilość dni kalendarzowych i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które należne jest świadczenie. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu.
 7. Osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych Płatnikiem składek za te osoby jest Beneficjent. Uczestnicy/-czki obowiązkowo podlegają także ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.
 8. Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy pełny przepracowany miesiąc. Urlop należy wykorzystać przed zakończeniem realizacji stażu. W przypadku niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.
 9. Staże realizowane będą pod nadzorem opiekuna stażysty, na podstawie umowy stażowej oraz w oparciu o program stażu. Po zakończeniu udziału w stażu, Uczestnik/-czka otrzyma opinię z przebiegu stażu wraz z opisem wykonywanych czynności.
 10. UP przysługuje szkolenie BHP, ubezpieczenie NNW, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na staż.
 1. Warsztaty szkoleniowe ICT są przewidziane dla 48 Uczestników/-czek Projektu w wymiarze 60 godzin na grupę.
 2. Zakres tematyczny: podstawowa obsługa komputera, obsługa programów do edycji tekstu, arkusze kalkulacyjne, korzystanie z Internetu, bezpieczeństwo w sieci.
 3. Wymagana frekwencja – 100%.
 4. UP przysługują materiały dydaktyczno-biurowe (pendrive, płyty CD), catering (obiad i przerwa kawowa), możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, otrzymanie certyfikatu (w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu) oraz zwrot kosztów dojazdu.

UCZESTNICY PROJEKTU OTRZYMUJĄ:

 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • ubezpieczenie NNW dla uczestników stażu
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia
 • materiały dydaktyczne
 • catering

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:

ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

tel.: 605-202-933
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
zrobkrokwstroneaktywnosci@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

PLIKI DO POBRANIA: